HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Countrywide Blackout: Ranil Calls for Report  ,xldjgu n,mE úÿ,sh weKysàu
lvdlmam,a l%shdjla hhs ielhla


wo miajre 2 isg meh fol;a ;=k;a w;r ld,hla Èjhskgu n,mdk mßÈ úÿ,sn,h weK ysàu .ek úÿ,s n, uKav,h wl=Kq ierhla ksid yg.;a ;dlaIKSl fodaIhla f,i fya;= m< l<o th we;a;u fya;=jo hkak .ek rcfha wjOdkh fhduqj we;ehs jd¾;d jkjd'

fuu úÿ,sh weK ysàu
lvdlmam,aldÍ l%shdjlaoehs fidhd n,k f,i rks,a úl%uisxy w.ue;s yd úÿ,s n, weue;s rxð;a ishU,dmsáh uy;d n,OdÍkag kshu lr ;sfnkjd'
 

rch uyckhd yuqfõ wm%idohg;a wmlS¾;shg;a m;a lsÍfï wruq‚ka lvdlmam,aldÍ msßila fuu l%shdj msgqmi isáoaoehs fidhd n,k f,i fuu ksfhda.fhka jeäÿrg;a b,a,d we;'
úÿ,sn, weue;s rxð;a ishU,dmsáh uy;df.a m%Odk;ajfhka úfYaI lñgqjlao fï iïnkaOfhka m;alr we;s nj iji jd¾;d jqKd'
oj,a 2 g úÿ,sh wekysáfuka miq fld<U yd  ;odikak m%foaYj,g fomehlg muK miq  miajre 4'08 muK h<s úÿ,sh ,enqK w;r állska wfkla m%foaY j,go ,eìKs' kuq;a fuu úÿ,s weKysá ld,iSudfõ fld<U id¾. ix{d l%shdúrys;ùu ksid wêl ud¾. ;onohlao we;sjqK w;r jeisiy.; ;;ajhla jQ neúka ud¾. ;onoh ;j;a W.% iajrEmhlg yeßKs' fï fya;=fjka ld,ahd, fiajlhska oyia .Kkla wmyiq;d ú\s njo jd¾;d jqKd'
,laImdk c, úÿ,s n,d.drfha isg fmd,amsáh Wmfmd< Tiafia  fld<Ug  iïfma%Kh lrk 33000 wê fjda,aàh;d /yeka moaO;shg yd ;j;a úÿ,s  /yeka j,g  wl=Kq je§ ;dlaI‚l fodaIhla yg.;a ksid  Èjhskgu úÿ,sh weK ysá nj úÿ,s n, uKav,h ±kqï ÿkao th we;a;u fya;=jo hkak rcfha ielhg fya;=ù we;'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter