HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Yoshitha Rajapaksa Arrested  

ysr lrmq tlska
fhdaIs;f.a MBA úNdf.g äiag¾í
- uyskaoiStiatka uqo,a jxpdj ksid je,slv nkaOkd.drfha r|jd isák fhdaIs; rdcmlaI we;=¿ msßi n,kakg ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI Bfha ^1& je,slv nkaOkd.drhg f.dia ;snqKd' tu wjia:dfõ udOH
weu;= Tyq fuh jxpdjla ksid isr.; lsÍula fkdj m,s.ekSulg isoaO l< tlla muKla nj wjOdrKh lr we;'
fhdaIs; tïîta úNdf.g iQodkñka isá nj;a
fuu .eg¨j ksid thg ndOd we;sj ;sfnk nj;a uyskao lshd we;'uyskao jeäÿrg;a lshd we;af;a <uhskaf.ka m<s.ekSu jerÈ nj;a ;udj ßudkaâ l<dkï fyd| nj;ah'
Tyq lshQ foaj,a my; mßÈh'
—uu ielrejka miafokdu n,kak .shd' Tjqkag l;d lr,d wdjd' foaYmd,{hskaf.ka fï foaj,a lr.;a;g lula kE'
<uhskaf.ka m,s.eksu ;uhs jro udj w,a,d,d l+vq l<dkï fndfydu fyd|hs fïlg'
fu;k fodia;r uy;a;fhla bkakjd' Tyq fldgia lrefjla' Tyqg lsh,d ;sfhkafka fhdaIs;f.a ku lshkak wms t;fldg ;uqkakdkafia t<shg odkakï lsh,d' ke;akï ysf¾ hjkjd lsh,d' 9 od 10 od Tyq ^fhdIs;& tï'î'ta' úNd.hg iQodkï fjkjd' oeka n,kak ta <uhg ;sfhk wiykh'
;j ukqiaifhla w;a leä,d ll=,a leä,d tlalrf.k wdfõ' fï wh frdayf,a fkfuhs' ;=jd, fjÉp flkd ú;rhs frdy,g od,d ;sfhkafka' fïl ;uhs i;H l;dj˜

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter