HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Removing Underarm Hairs In Just 2 Minutes  


lsys,a, hg frdau fukak fufyu bj;a lr.uqo
tfykï fukak õkdä foflka frdau bj;a lrjk úiañ; jÜfgdare


lsys,a, hg j¾Okh jk frdau j,g iy thska yuk oyäh ÿ.|g lsisfjl= m%sh fkdlrhs'

fuu ,smsh u.ska Tng mejiSug iqodkï jkafka lsys,a, hg frdau bj;a lr .ekSu ioyd Ndú;d lr yels iajdNdúl
ms,shï lsysmhla .ekhs' Tng ief,daka j,g hdfuka fyda fõokdldÍ jelaia lsÍu jeks l%uhka Ndú;d lsÍfuka je,lS fuu l%uh u.ska Tnf.a lsys,a, hg frdau bj;a lr .ekSug yels fõ'

fuu l%uh u.ska Tnf.a YÍrfha iu isksÿ lr Tng fi!LHhu;a YÍr fmkqula ,nd foa' Tng fuh isÿ lr .ekSu ioyd wjYH jkafka úgñka C" LKsc iy m%;sTlaisldrl wvx.= jk wuqo%jHh muKs'

ueo fmrÈ. ldka;djka fuu l%uh iy iSks mdol lr.;a fjk;a i;aldrl l%u oYl .Kkdjlu fmr isg Ndú;d lrkq ,nhs'
1' f,uka iy iSks ñY%Khf,uka hqI fïi yeÈ follg iSks fïi yekaola ñY% lr wdf,amkhla ilid .kak' bka miqj fuu wdf,amkh Tnf.a lsys,a, hg wdf,am lr iq¿ fudfyd;lska miqj úh,s msßisÿ frÈ lene,a,lska msßisÿ lr.kak' fuu i;aldrh i;shg jdr fol ne.sk isÿ lrkak' ld,h;a iu. Tnf.a lsys,a, hg j¾Okh jk frdau bj;a ù hkq we;'

2' ì;a;r iy bßÕ= msá ñY%Khì;a;r iqÿ uo fïi yekaola iu. bßÕ= msá fïi yeÈ Nd.hla ñY% lr.kak' fuu ñY%Kh Tnf.a lsys,a, hg wdf,am lr úh¨kq miqj fidaod oukak'

3' lsß iy ly ñY%Kh


lsß fïi yeÈ folla iu. ly iq¿ m%udKhla ñY%lr tu ñY%Kh Tnf.a lsys,a, hg wdf,am lr.kak' bka miqj iaj,am fj,djlska Tnf.a lsys,a, msßisÿ lr.kak'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter