HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Investigation of Embilipitiya Sumith's Death  weô,smsáfha ;reKhdf.a urKh
fmd,sish lshQ fndre
mÍlaIKj,ska wkdjrKh fjhs


oeßúhla jeäúhg m;aùfï m%S;sh iurñka weô,smsáfha ksjil meje;s m%sh idohlg fmd,Sish .sfha tys wêl f>daIdjla kef.k njg m%foaYjdiSkaf.ka weô,smsáh
fmd,Sisfha ÿrl:khg yd 119 yÈis weu;=ï wxYhg ,o weue;=ulg wkqj nj fmd,Sish ks, jYfhka i|yka l< o úu¾Ykj,ska oeka wkdjrKh ù we;af;a tu weue;=ï fmd,sia ks,Odßfhl=f.a
cx.u ÿrl:khlska ,nd § we;s njh'
 tu weu;=u ,nd § we;af;a o tu m%shidoh meje;s ksjig f.dia u;ameka fnda;,a folla b,a,d .egqula we;s lr .;af;a hehs m%foaYjdiSka úiska lshkq ,nk fmd,sia ks,OdÍka isõ fokd w;r isá ks,Odßfhla úiska nj o fy<s ù we;'


 weô,smsáh fmd,Sisfha ÿrl:khg tu ks,Odßhdf.a cx.u ÿrl:kfhka weu;=u ,nd § we;af;a Tjqka m%shidofha meje;s ksjfia ksjeishkaf.ka u;ameka fnda;,a b,a,d l,yldÍ f,i yeisÍfuka miqj nj úu¾Ykj,ska fmkS hk nj fmd,sia f;dr;=re wkdjrKh lf<ah'
oekg flÍ we;s uQ,sl úu¾Ykj,ska wkdjrKh ù we;s f;dr;=re wkqj weô,smsáh fmd,Sisfha ks,OdÍka m%shidoh meje;s ksjig f.dia we;af;a tys f>daId mj;sk njg fmd,Sishg lsisÿ meñ‚,a,la fyda ÿrl:k weu;=ula ,eì fkdue;sj ;sìh§ njo fmd,sia f;dr;=re i|yka lrhs'
 u;ameka b,a,d .egqu we;s lr .;a lKavdhfï isá ks,Odßhd Tyqf.a cx.u ÿrl:kfhka fmd,Sishg ,nd ÿka ÿrl:k weu;=fuka miq iylr fmd,sia wêldÍjrhd;a uQ,ia:dk fmd,sia ks,Odßhd we;=¿ lKavdhu m%shidoh meje;s ia:dkhg meñK myr§ ;sfnk nj úu¾Ykj,ska fmkS hk nj fmd,sia f;dr;=re wkdjrKh lf<ah'
 ks, we÷ñka isá fmd,sia ks,Odßfhl= m%shidoh meje;s ksjfia isrlrf.k isá ksid Tyq fírd .ekSug ;uka tu f.dvke.s,a,g we;=¿ jQ nj fmd,Sish ks, jYfhka mejeiqj;a tfia lsisÿ ks,Odßfhl= isrlrf.k isg ke;s nj;a ks, we÷ñka isá ks,OdÍka isg we;af;a uy mdf¾ nj;a úu¾Ykj,ska meyeÈ,sj wkdjrKh ù we;ehs fmd,sia wdrxÑ ud¾. jeäÿrg;a wkdjrKh lf<ah'Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter