HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Check Your Blood Pressure With No Devices At All  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
lsis÷ WmlrKhla Ndú;d fkdlr ksjfia§u reêr mSvkh mßlaId lr.uq'


ysiroh" bilrleú,a," fmkSu fnd| ùu" jukh iy l,ka;h jeks ,laIK wúêu;a reêr mSvkh fya;=fjka cks; fjk frda.S ,laIKhs'wê reêr mSvkh iy wvq reêr mSvkh hkqfjka wúêu;a reêr mSvkh m%Odk fldgia follg fnokakg mq¿jka' by; i|yka lrk ,o ,laIK Tfnka ks;r Èiafjkjdkï wê reêr mSvk ;;ajhla fyda wvq reêr mSvk ;;ajhla Tng je<£ ;sîug jeä bvlvla ;sfnkjd', doctors, medical care, hospital
idudkH mßÈ reêr mSvkh mßlaId lr.ekSug kï T!IO ie,lg fyda ffjoHjrfhl= yuqùug Tng isÿfjkjd', high blood pressure, hypertension, meal plan, foods, detox
kuq;a ksjfia§u reêr mSvkh ms<sn|j hï o, woyila ,nd.kakg mq¿jka l%ufõohla ;sfnkjdkï th b;du;au jákjd fkao @fukak úi÷u

fuu l%ufõohg wkqj ol=Kq w; muKla Ndú;d lrñka Tngu reêr mSvkh mßlaId lr.ekSug yelshdj ;sfnkjd' kuq;a frda. úksYaph lsÍu" frda. j,g m%;sldrh lsÍu iy j,lajd.ekSu jeks ffjoHuh wruqKq i|yd fuu l%uh ks¾foaY fkdlrk nj lreKdfjka i,lkak' Tfí reêr mSvkh fudk jf.a ;;ajhl mj;skjdo hkak ms<sn|j o, woyila muKhs ñka ,nd fokafka'

1' by; mska;+rfha Èia fjk mßÈ Tfí ol=Kq w; ì;a;shl .Eù fkd.Eù ;sfnk ;rug ,xù iSrefjka isgf.k bkak' ol=K w; ì;a;sfha iam¾Y lrkak tmd'

2' oeka ol=Kq w; muKla ñg fud,jd.kak' w; ta fï we; p,kh fkdlr my;g fjkaku ;ndf.k bkak'

3' ñg fud,jdf.k isák ol=Kq wf;ka yels muK fjr fhdod ì;a;sh ;o lrkak' fuys§ Tn ì;a;sh fj; mSvkh fhÈh hq;af;a Tfí ol=Kq wf;ka muKhs' wef.ka mSvkh fkdfh§ug j.n,d .kak'

4' ;;amr 20la muK Tfí ol=K wf;ka ì;a;sh ;olrf.k isáh hq;=hs'

5' ;;amr 20 blau .shmiqj ì;a;sfhka w; ksoyia lrkak'

6' ì;a;sfhka uola wE;aù Tfí ol=Kq w;g ksoyfia È. yefrkakg bv,nd fok úg w; by,g mdfjkjd Tng oefkaú'

7' w; by,g mdù hdu k;rjqKq nj okkq ú.iu tu ia:dkfhka w; k;r lrkak'

8' m%;sm,

Tfí w; wxYl 90§ k;r ù ;sfnkjdkï Tfí reêr mSvkh idudkHhs' ^fofjks mska;+rh n,kak&

Tfí w; wxYl 90g jvd my,ska k;r ù ;sfnkjdkï Tfí reêr mSvkh wju uÜgul mj;skjd' ^;=kafjks mska;+rh n,kak&

kuq;a Tfí w; wxYl 90;a jvd by, f.dia ;sfnkjdkï Tfí reêr mSvkh by, uÜgul mj;skjd'Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter