HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Sanoja Bibile Speaks About Incident of Jewelry Theft  

ld¾ tfla r;a;rka nvq ke;sjqfka
wlald lsõj jpkhla ksid
- ifkdacd


miq.shod wjux.,H W;aijhlg iyNd.sjQ m%lg ks<s ifkdacd ììf,ag wh;a ,laI 45 muK jákdlñka hq;a iaj¾KdNrK jdykhl ;sî lsisfjl= fidrlï lr ;snqKd'
keiS.sh ks<s oñ;d i¿jvkf.a wjux.,H lghq;= j,g hdug weh;a wef.a fidhqßh;a mshd;a .sh .ukl§ fuu weneoaÈh isÿjqKd' Tjqka jdykfhka nei W;aijh ksudlr kej; jdykhg tkúg fuu fidrlu ±l ;snqKd'
ifkdacd lshkafka fuu fidrlu isÿjkakg we;af;a
jdykfhka neiai wjia:dfõ wef.a fidhqßh lshQ jpkhla wjg wh wid isá ksid njh'
weh ta .ek fufia lshhs'
zmiq.sh bßod oñ;d i¿jvkf.a wjika lghq;= j,g iyNd.s fjkak hkak ,Eia;s fj,d ug ;kshu hkak neyehs lsh,d uu nf,kau jf.a wmamÉÑjhs wlaldjhs w~.y .;a;d'wfma wlald f.or ;sfhk r;a;rka nvq i,a,s" nexl= fmd;a" cx.u ÿrl;kh jf.a jákd lshk foaj,a ál;a wrf.khs wdfõ' wms u<f.or hoa§ yji 2'45g ú;r we;s'

wlald ld¾ tflka neye,d hkak hkfldg lsõjd r;arka nvq ál ld¾ tfla lsh,d' ta fjf,a ux tal tÉpr .Kka .;af;a keye'

u< f.or hkak isysfhka ysgmq ksid ld¾ tl f,dla lr,dfka ;sfhkafka lsh,d ta fjf,a ug lshjqKd' Bg miafia u< f.org .syska 4'30g ú;r t<shg wdfõ''' t<shg weú,a,d n,oa§ ld¾ tfla msámiafia ùÿrej lv,d ;snqK fiaru foaj,a wrf.k ;snqKd'

fïl okak flfkla l<d fjka nE' ljqre;a okafka keye wms r;a;rka nvq hk tk ;ekaj, f.kshkjd lsh,d' ug ysf;kafka wfma wlald t<shg neye,d ta fjf,a lsõj jpfka wyka bkak we;s t;k ysgmq ljqreyß' wfkl t;ek kd÷kk mqoa.,fhda y;r mia fofklau ysáhd'

ms<shkao, fmd,sishg meñ‚,s l<d' thd, f.dvla lemùula uykaishla wrf.k fï .ek fidhkjd' we;a;gu ug f.dvla wdvïnrhs fmd,sish .ek' oeka fmd,sisfhka f;dr;=rla ,efnklï n,ka bkafka' Wv foú flfkla bkakjd kï wmsg ta r;a;rka nvq ,efnkak ´ks'Z


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter