HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Mahinda Rajapaksa's Up-Down Speech  ux biair Wäka .sfha
oeka my,ska hkafka

-    uyskao md¾,sfïka;=fõ§ lsh,d

wo whjeh újdofha wjika Èkfha úfYaI l:djla mj;ajñka uyskao rdcmlaI ysgmq ckm;sjrhd lshd isáfha ck;d yvg weyqïlka§ whjehg ixfYdaOk bÈßm;alsÍug lghq;= lsÍu ms<snoj ;ud w.ue;sjrhdg ia;=;sjka; jk njhs'
fujr bÈßm;alr we;af;a b;sydi.; whjehla nj;a fuys hï hï
ldrKd biair Wäka .sh ±ka my<ska hk ;udg
wjfndaOj we;s nj;a Tyq lshd isáhd'

 

whjefha fjkiaù we;af;a fudkjdo fjkia fkdjqfha fudkjdo lshd meyeÈ,s lrk f,i  b,a,d isá uyskao fuu ;;ajh m%cd;%ka;jdoho fkdtfiakï fkdyelshdjo hkak ms<sn|j ;udg .eg¿ iy.; nj lshd isáhd'
jir ;syla mqrdjg mej;s hqoaOh wjika lsÍug ;udg yelsjq nj;a wo we;euqka tjkakla isÿfkdjq nj mjiñka lghq;= lrk nj;a ;ud hqoaO lf<a m%Ndlrkag úreoaOj ñi fou< ck;djg úreoaOj fkdjk nj; uyskao m%ldY lf<ah'
rch i;= úYd, f,i

,dN,nk wdh;k úlsŒug j;auka rch lghq;= lrk njg fpdaokd l< uyskao bÈß j¾Ifha  wdKavq Ôj;aùug W;aiylrkafka úl=Kd lEfuka nj lshd isáhd'
j;auka wdKavqfõ ish,a,kau ;=<u kE" neye lshk jpk wefik nj;a tfia ke;sj Okd;aul Ñka;kfhka jevlrkakehs ;ud b,a,k nj;a Tyq lshd isáhd'
mdi,a ks< weÿu fjkqjg jjqp¾ ,nd§u ;=< mdi,a <uqka oeäf,i wmyiq;djhg ,laj we;s w;r tf,i ,ndfok uqo,a Tjqkag frÈ ñ,§ .ekSug m%udKj;a fkdjk nj;a biair Wäka .sh ;udg oeka my,ska hk ksid fï ish,a, fydÈka fmfkk nj;a  uyskao rdcmlaI ysgmq ckdêm;sjrhd lshd we;'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter