HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Enrique Iglesias A Love Story  

tkaßflaf.a fmïj;sh idrd.S fgksia Y+ßh wekd l=¾ksfldajd

,;ska weußldkq .dhl tkaßfla b.af,aishiaf.a wdor l;dj .ek úia;r wka;¾cd,h fy<s lrkafka my; mßÈh'
f,dalfha ird.Su fgksia l%Säldjl yeáhg m%lg wekd l=¾ksfldajd iu. jir 14 la ;siafia fm%aufhka fj<S isák nj lshk fmdma .dhl tkaßfla b.af,aishia
;ju újdy ù ke;'

 

 2001 jif¾ Tyqf.a tiaflama kue;s ùäfhda we,anufha fmkS isàu i|yd reishdkq ksremsldjl yd fgksia Y+ßhl jk wekd iyNd.SjQ ld,fha fï fofokd w;r fm%au in|;dj werôKs' 2003"2005  fï fofokd tlg isák PdhdrEm udOH Tiafia m<jq kuq;a Tjqka fmïj;=ka nj m%isoaêfha lshd isáfha jir 8 lg miqh' flfia fj;;a 2013 jif¾ fï fofokd úriljQ njg wdrxÑ me;sreKo kej; 2015 ud¾;= ui Tjqka fndaÜgq ijdßhl fhfok PdhdrEm cd;Hka;r udOH j, m<ùfuka miq fï iïnkaOh k;rù ke;s nj fy<sj we;;a Tjqkaf.a in|;d .ek úia;r udOH fj; okajd fkdisákakg fofokdu j. n,df.k we;'
tkaßfla i;=j ñhdñ ¥m;a iuQyfha ¥m;lao ;sfnk w;r th Tyq ñ,g f.k we;af;a wekd fjkqfjka nj mejfia'
 

 

 Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter