HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Ven.Sobhitha Thera's Last Will (video)  wjika lghq;= mj;ajk wdldrh
fidaNs; ysñhkaf.a b,a,Sug mgyeKso@

wjika leue;af;a ùäfhdajla yuqfõ


wmj;aù jod< mQcH udÿ¿jdfõ fidaNs; ysñhkaf.a wdodyk W;aijh fyg úYd, ck;d iyNd.S;ajhlska mq¿,a wdldrhlg isÿlrkakg rch ,l,Eia;sfjñka mj;soa§ th ta wdldrhg isÿlsÍu fl;rï ÿg ksjerÈo hk m%Yakd¾:h k.k ùäfhdajla yuqù ;sfnkjd'tu ùäfhdafjka mQcH fidaNs; ysñhka Ôj;aj issáh§ ish wjux.,Hh b;d ir,j isÿ l< hq;= wdldrh meyeÈ,s lr ;sfnkjd'

;u wmj;a ùu fjkqfjka wdodyk W;aijhla fkdmj;ajk f,i;a"
foayh wdodyk fmryrl fkdf.kshk f,i;a" wvqu ñ,g ,dNu fmÜáhla f.k tla Èkl§ ish,a, wjika lrk f,i;a wmj;a fidaNs; ysñhka tys§ lshd we;'
z uu wlaIsodk ix.ufha m%Odk wkqYdil' uD; foayh wlaIsodk ix.uhg Ndr fokak' taf.d,a,ka uf.aYÍrfhka wjYH wjhj wrka b;=re yßh fohs' ta ál j< oukak' remsh,a ,laI .Kkaj, fmÜá .kak;a tmd' ,dNu fmÜáhla .kak' wdodyk W;aij mj;ajkjdg uu leue;s keye' wdodyk fmryr mj;ajd mdi,a orejka wõfõ ;shkak tmd' ie/is,s" lñgq" odk lñgq yodf.k .ug lror lrkak tmd' wmj;a ùu fjkqfjka lsisu W;aijhla mj;ajkjdg uu leue;s keye'

 ud fjkqfjka ldf.kaj;a fudkj;a b,a,kjg uu leue;s keye' ug wdodyk W;aijhla lrkak tmd' tl ojiska ish,a, bjrhla lrkak'
yq`.la wh lñgq yodf.k ,laI .Kkla úhoï lrkjdfk' ug taflka jevla keyefk ud u<dg miafi'
uu yßu m%sh lrk kdhl yduqÿre flfkla ;uhs f¾reldfka pkao úu, yduqÿrefjda' Wkajykafia lsõj uu ksodf.k bkafka ,E,a,l' wmj;a jqKdu ,E,a, msákau f.ksyska fidfydkg oukak lsh,d' uf.a wjika lghq;=;a ta jf.a lrkak' i;hlaj;a úhoï lrk tfla lsisu f;areula keye'z

fidaNs; ysñhka ta .ek mjik ùäfhda mgh my;skaRecent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter