HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Sampath Speaks About Sheshadri  

Sampath Speaks About Sheshadri
fYaIdo%sf.a wkshï fmu w;gu yiqjQ yeá ieñhd fy<slrhs 

fYaIdo%s iy iïm;a o is,ajd f.a újdy Ôú;h fï jk úg ksud ù we;s nj mejfikjd'

fYaIdo%s iy iïm;a f.a fuu újdyhg  jir folla .;ùug fmr fuf,i ì| jeà ;sfnkjd'

je,a,j;a; m%foaYfha iqmsß uy,a ksjil yh jeks uyf,a§ ;j;a msßñhl= iu. wehj yiqjQ nj;a ;uka tu ia:dkhg .sfha fmd,sish iu. nj;a iïm;a i|yka l<d'uf.a u,a,s bkafka ud tlal' u,a,s wfma f.or bkakjg wef.a leue;a;la  ;snqfKa keye' wjYHu ke;s m%Yakhla f,dl= lrf.khs weh f.oßka .syska ;sfhkafka' miafia lreKq 12 iys; is;dishla wdjd'  tys" ug wkshï in|;d ;sfhkjd" uu ks;ru fYaIdo%sg jo ÿkakd' fYaIdo%s .eí f.k ysgmq fj,dfõ uu thdg mhska .y,d ta orejd ke;s jqKd lsh,d ;sfhkjd' Th fpdaokd Tjqka Tmamq l< hq;=hs wksjd¾fhkau' kuq;a ux lshkafka thd,g ta tllaj;a Tmamq lrkak neye'

we;a;gu fYaIdo%s f.a wïud ;uhs T¿j krla lf<a'

ug weh tlal lsisu ojil mrK úÈyg mjq,a ðú;hla .; lrkak neye' ta yeu foau thd ke;s lr .;a;d' we;a;gu fYaIdo%s lf<a iudj fokak neß jevla' thd f.a w;er,d .sh tlg yß iudj fokak mq¿jka' ;j msßñfhla tlal ysgmq tlg kï ljodj;a iudjla fokak neye'


 


 
Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter