HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Mahinda's Ring Lost in Wedding Ceremony  

Mahinda's Ring Lost in Wedding Ceremony
fjäka tll w;g w; fooa§
uyskaof.a uqoao ke;s fj,d


miq.sh i;sfha iyNd.SjQ ux., W;aijhl§ ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaIg wmQre wlr;eínhlg uqyqKmdkakg isÿjQ nj wmg jd¾;d jkjd'
miq.sh i;sfha fld,a¨msáfha msysá ;re mfya fydag,hl mej;s ux., W;aijfha úfYaI wdrdê;fhl= f,i ysgmq ckm;sjrhd iyNd.SjQ w;r Tyq fjkod ux., W;aijhl§ .;lrk ld,fõ,djg;a jeä fõ,djla fuys .; lr we;af;a

tÈk fhdod.;a fjk;a jev fkdjQ ksidh' ;uka yuqjg meñfKk ish¨fokdg l=¿m.fjñka we;euqkaf.a w;a w,a,ñka w;euqkag w;g w;foñka iqyo l;dfõ kshe¿K uyskao h<s ksjig hdug ierfioa§ Tyqf.a we`.s,a,l r|jd ;sfnk uqÿ lsysmfhla tla jákd r;a;rka uqoaola w;=reokaj we;s nj Tyqg ±l.kakg ,enqKd'jydu ;ud iu. isá wdrlaIlhskag uyskao ta nj ±kajQ w;r Tjqka jy jyd Yd,dj fojk;a lrñka th fidhkakg mgka .;a;d' msßila Yd,dj we;=<; uqoao fidhk w;r ;j;a wdrlaIlhska msßila Yd,djg hdno jeisls,sfhao uqoao fidhd ;snqKd'

ñks;a;= 20 la muK .;ù;a uqoao yuqjqfka ke;' wk;=rej wdrlaIlhskag uqoao lsisfjl= fidrlï lrdo hk ielho mekke.=K w;r ux., W;aijhl msßi wmyiq;djhg ,lalrñka uqoaola fjkqfjka fjkfjku mÍlaIdlsÍfï wudrejo Tjqka l,amKd l<d' fï w;rjdrfha tlajru wrdlaIlfhl=g uyskao isá fïihg fïi fol;=kla tyd r;=m<i u; fïi uq,a,l jeà ;snqK uqoao fidhd.kakg yelsjqKd'
isÿjQ wlr;eính ksid ÿlauqiqj isá uyskao h<s i;=gg m;ajQ w;r uqoao h<s we`.s,af,a oudf.k Yd,dfjka msgj f.dia ;snqKd'Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter