HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Father Who Was Locked in Dog Cage Dies  

Father Who Was Locked in Dog Cage Dies

n¨ l+vqfõ ±uQ mshd ñhhhs
isrer ÈhKshg fkdfohs


miq.shod rfÜ l:dnyla we;s lrñka uykqjr n,f.d,a, flaka.,a, m%foaYfha ksjil n¨ l+vqjl r|jd isá mshd wo jeäysá ksjdihl isák w;r frdayf,a§ ñhf.dia ;sfnkjd'
fvx.= mÍlaIdjg .sh msßilf.a fidaÈish ksid fuu mshdf.a fÄojdplh rgg fy<sorõúh'
mshdj ksjfia n¨ l+vqjl oud n¨l+vqfõ isá n,a,ka ksjfia ldurhl oud tu mshdf.a ÈhKsh jdih lrñka isá w;r
fï ksid uõmshkag fkdie,lSu iïnkaO úYd, l:dnyla iudcfha we;sjqKd'
isoaêh ie,ùfuka miq fmd,sia Ndrhg .kq,enQ mshd wêlrK ksfhda. u; wïmsáh m%foaYfha jeäysá ksjdihl r|jd isá w;r miq.sh i;sfha we;sjqK frda. ;;ajhka u; Tyq uykqjr uy frday,g we;=,;a lr isáh§ fufia ñhf.dia we;'ñh hk úg Tyqf.a jhi wjqreÿ 73 la nj mejiqKd'
fuu mshd n¨ l+vqfõ r|jd ;eîfï isoaêh iïnkaOfha w;awvx.=jg .ekqKq Tyqf.a 42 yeúßÈ Èh‚h wêlrKh yuqjg bÈßm;a lsÍfuka miq rlaIs; nkaOkd.dr .;j isá w;r miq.sh Èfkl wehg wem ,enqKd'
ñh.sh mshdf.a u<isrer uykqjr uy frdayf,a uD; YÍrd.drfha ;ekam;a lr ;snqK;a th ÈhKshg ,nd fkdfokakg wêlrKh ;SrKh lr we;s nj iji jd¾;d jqKd' tu ÈhKsh mshdf.a tlu ÈhKsh nj lshejqK w;r wef.a ieñhd úfoaY.;j isá nj mejiqKd' ñh.sh whf.a ìßho isákafka úfoaYhlh' wêlrK ksfhda. u; rcfha úhoñka Tyqf.a wjika lghq;= isÿ lsÍug kshñ;hs'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter