HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Arjuna Changes New Lotus Terminal in Katunayake Airport  


lgqkdhl thd¾ fmdaÜ w¨;a lrk
jyf,a fk¿ï u,
kdia;shla lshd w¾cqk lm,d (video)


lgqkdhl nKavdrkdhl wka;¾cd;sl  .=jka f;dgqfmdf<a w¨;ska bÈflfrk m¾hka; f.dvkeÕs,af,a  bÈlsÍug ie,iqï lr ;snQ ñ,shk fooyia foiShl weia;fïka;= iys; oejeka; fk¿ï u,a yevfha jy<h wkjYH úhoula f,i i,ld
wud;H w¾cqk rK;=x. uy;d úiska bÈlsÍï jev kj;d we;ehs jd¾;d jkjd'
w¾cqk fuu ;SrKhg t<eU we;af;a
.=jka fiajd wud;Hjrhdj isáh§ óg udi lsysmhlg fmr§h'ñ,shk fooyia foiShl úhoñka bÈflfrk tu oejeka; fk¿ï u, w,xldrh i|yd bÈlrkakla ñi bka tydg tys m%fhdackhla ke;s njhs'
fk¿ï uf,a w,xldrh oelSug yelsjkafka ldyg oehs úuid ne,Sfï§ th .=jkaf;dgqm<g hk tk lsisjl=g;a fkdfmfkk fohla nj;a oelsh yelafla .=jka kshuqjkag muKla nj;a ks,OdÍka mjid we;' th úfYaIs; f,day j¾.hlska w,xldrj bÈlrkakg miq.sh rch iufha ie,iqï lr ;snqKs'
fu;rï úYd, uqo,a iïNdrhla úhoï lr fujekakla bÈlsÍfï M, rys; neúka th ie,iqfuka bj;alsÍug= weu;sjrhd Wmfoia § ;sfí'
kùk myiqlïj,ska hq;a .=jkaf;dgqm< m¾hka; f.dvke.s,a, ;Ügq ;=klska iukaú; jk w;r thg fk¿ï u, fjkqjg wvqúhoulska fjk;a jy<hla iú lrkq we;'

my; m<jkafka tu fk¿ï uf,a yefâ jy< iys; f.dvke.s,af,a mß.Kl wdlD;s iys; ùäfhdajls'Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter