HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Seya Sandewmi  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka


fiahdf.a ãtkata .e,fmkafk kE
17 yeúßÈ isiqjd yd i.hd
ksfodia fldg ksoyia


miq.shod rgu wdkafoda,khg m;a l< fiahd ifoõñ >d;kh iïnkaOfhka w;awvx.=jg .;a 17 yeúßÈ mdi,a isiqjd iy tla ore mshd hk iellrejka
fofokdu wo ñkqjkaf.dv ufyaia;%d;a wêlrKh u.ska ksoyia lr ;sfí'
Tjqkf.a ãtkata idïm, >d;khg wod<j fkd.e<fmk nj

ñkqjkaf.dv ufyaia;%d;a wêlrKfha§ wo wkdjrKh jQ ksid fuu ;SrKh f.k ;sfí'

±kgu;a fiahd >d;kh ;uka isÿ l< njg fldKavhd kue;s iellrefjl= mdfmdÉpdrKh lr ;snqK;a miq.shod fuu iellrejka È.gu nkaOkd.drfha r|jd fuu jd¾;dj ,efnk ;=re n,disá w;r wo Tjqka ffk;sl f,i ks¾fodaIS úh'fï w;r Bfha Tjqka fofokdj ó.uqj frdayf,a ffjoH mÍlaIKhlg ,la lf<a fmd,sish Tjqka r|jd ;sìh§ myrÿka njg ,enqK fpdaokd fya;=fjks'
17 yeúßÈ mdi,a isiqjd iy wfkla mqoa.,hd w;awvx.=jg .;a wjia:dfõ Tjqka .xcd .ikakka f,i;a ks,a Ñ;%mg krUkakka njg;a m%isoaO lr iudch ;=< Tjqka wmlS¾;shg m;ajQ w;r Tjqkag kej; ksoyiaù .ïokõ lrd .sh;a Tjqkaf.a kug we;sjQ le<, .ek ;ju m%Yakd¾:hla b;sßj mj;S'
fï iïnkaOj 17 yeúßÈ isiqjdf.a uj wêlrK l%shdud¾. .kakd nj miq.shod jd¾;dù ;snqKs'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter