HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Sad News  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

mfya isiqúhka 08la ;e¨ áhqIka .=rd fldgqfjhs

moúh áhqIka .=frla l<
mdyr jevla! 


my jir YsIH;aj úNd.fha Wmldrl mx;shlg .sh moúh rejkamqr m‍%foaYfha isiqúhka 08 fofkl=g jßkajr ,sx.sl w;jr lsÍfï fpdaokdj u; Wmldrl mx;s .=rejrfhl= ielmsg w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'
Bfha ^20& miajrefõ ielldr .=rejrhd w;awvx.=jg f.k we;s w;r" wod< isiq oeßhka 08 fokd ish foudmshka iu. meñK moúh fmd,sish lrk ,o meñKs,s u;hs ielldr .=rejrhd w;awvx.=jg f.k we;af;a' 25 jeks úfha miqjk iellre moúh rejkamqr m‍%foaYfhau mÈxÑ wfhls'úYaj úoHd, wOHdmkh ksujd lshdjla wfmalaIdfjka isák fuu iellre YsIH;aj úNd.h i|yd Wmldrl mx;shl .=rejrfhl= f,i fiajhlr ;sfnkjd'

fuu oeßhka wod, Wmldrl mx;sfhau bx.%Sis .=rejßhlg fï nj ie,lsÍfuka miq fuu isÿùu .ek f;dr;=re wkdjrKh ù ;sfnkjd'

ta wkqj w;awvx.=jg .kq ,enQ iellre wo leì;sf.d,a,Ej ufyaia;‍%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsÍug kshñ;hs'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter