HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Police Seeks Action Against Kondaya's Lawyer Udul  

Police Seeks Action Against Kondaya's Lawyer Udul

nd, wmrdOlrefjl= jk
fldKavhd iqoao lrkak yok
Wÿ,a .ek
fmd,sisfha wjOdkh


fiahd >d;k isoaêh ksid m%lgj isák fldKavhd fyj;a ÿfkaYa m%shYdka; fjkqfjka fmkS isák merKs wka;f¾ le|jqïlrefjl= jk kS;s{ Wÿ,a fma%ur;akf.a l%shdl,dmh iïnkaOfhka fmd,sish mshjrla .ekSug iQodkï nj ±ka jd¾;dfjkjd'
fldgfo‚hdj fiahd >d;kfha iellrefjl= f,i w;awvx.=jg f.k r|jdf.k isá ÿfkaYag tfrysj <ud wmpdr fpdaokd fkdue;s nj fma%ur;ak uy;d miq.shod udOHhg m%ldY lr ;snqKq kuq;a 2010-06-23 jk Èk fnr,sh-fnïuq,a,
m%foaYfha ksjilg we;=¿ù
jhi wjqreÿ 15 l oeßhla meyerf.khdug W;aidy oeÍfï isoaêhla jd¾;djk nj;a" ta iïnkaOfhka fudyq w;awvx.=jg f.k wêlrKhg bÈßm;a lsÍfuka miq jro ms<sf.k we;s nj;a fmd,sish m%ldY lrkjd'ta wkqj whq;= we;=¿ùu yd meyerf.k hdug ;e;alsÍu hk fpdaokdjkag jrolre f,i udi 20 l isro~qjula yd re'1500 ne.ska jk ov uqo,a folla u; w;aysgqjQ isro~qjula kshu lr we;s nj;a" th 2018 olajd w;aysgqjd we;s nj;a fmd,sish mjik w;r wmrdOlrefjl= jk Tyqj iqoao lrñka Tyqf.a msfÜ PdhdrEm m%isoaO lrñka fmd,sishg tfrysj mdúÉÑ lsÍu i|yd Wÿ,a kue;s kS;S{hd udOH yuq ixúOdkh lrñka lghq;= lr we;s nj fmd,sish okajhs'
ta wkqj Wÿ,a fma%ur;ak uy;df.a  kS;s{ N+ñldfõ l%shd l,dmh wkqu; l< fkdyels neúka Tyq iïnkaOfhka .; hq;= l%shd ud¾. fudkjdoehs idlÉPd lrñka isák nj fmd,sia udOH m%ldYl okajd we;'
ñka by; r;akmqr m%foaYfha .Ksld jD;a;sfha ksr; ldka;djlg fmd,sish isÿl< myr§ula wka;¾cd,fhka m%isoaOjQ miqj kS;S{ Wÿ,a weh fjkqfjka fmkS isáñka fmd,sishg tfrysj lghq;= lrkakg W;aidyhl fh§ ;sìKs'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter