HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Police Fire Tear Gas at Protesting HNDA Students  

Police Fire Tear Gas at Protesting HNDA Students

 hymd,kfhka wka;f¾g wïndkl fk,mq fk,s,a, & (PdhdrEm$ùäfhda)

ùÈ ng isiqka 39 fofkla w;awvx.=fõ! fldfyduo fjkfia iem'''@ 


Wmdê iudk;djh kej; n,d;aul lrk f,i b,a,d wo Èkfha úfrdaO;djfha ksr; jQ isiqka 39 fofkl= w;awvx.=jg f.k ;snqKd' w;awvx.=jg m;a msßi w;r YsIHdjka mia fofkl= iy meúÈ isiqka fokula o jkjd'
wka;¾ Wiia cd;sl .KldêldÍ ämaf,daud mdGud,d YsIH tluq;=j úYajúoHd, m%;smdok fldñIka iNdj bÈßmsg mj;ajk úfrdaO;dj úiqrejd yeÍu i|yd fmd,sish l÷¿ .Eia iy c, m%ydrhg wu;rj negka fmd¨ m%ydrhla t,a, lr ;snqKd'
flfia fyda isiqka l,yldÍ f,i yeisfrñka n,y;aldrfhka úYajúoHd, m%;smdok fldñIka iNdjg we;=¿ ùug ;e;a l< ksid tfia lghq;= l< njhs fmd,sish mjikafka'

kuq;a wka;¾ úYajúoHd,hSh YsIH n, uKav,fha le|jqïlre ,ysre ùrfialr lshd isáfha lsisÿ mQ¾j oekqï §ulska f;drj fmd,sish isiqkag t,j t,jd È.ska È.gu myr fokakg mgka .;a njhs'úfrdaO;djfha ksr; jQ isiqka b,a,d isákafka ;u mdGud,djg jdKscfõ§ Wmdê mdGud,djg iudk ms<s.ekSula ,nd fok f,ihs'

md.ukska meñKs úfrdaO;dlrejka fya;=fjka m%;smdok fldñiu bÈßmsg fjdaÙ fmfofia jdyk .ukd.ukh wjysr ù ;snqKs' fuu md.ukg wka;¾ úYajúoHd,hSh YsIH n,uKav,fha idudðlfhda o tlaj isák whqre olakg ,enqKd'

fuys§ .eyeKq" msßñ fíohla fkdi,ld isiq isiqúhkag wudkqIsl wkaoñka myr fok whqre jf.au fmd,Sish úiska ix>hd jykafia,d o weoka hk whqre olakg ,efnkjd'

fuu isÿùu;a iuÛska fouqyqka wdKa‌vqj ck;djg ÿka hymd,k fmdfrdkaÿ tlska tl lvfjñka mj;sk whqre oeka oeka weia bÈßfhau fmfkkakg mgka wrka lsh,hs fï jkúg fndfyda fofkla mjid isákafka'

ta ú;rlao@  fldfyduo hymd,k fjkfia iem oehs'' rdcmlaI,df.a mÜgka;rh .ek lshd lshd lE fudr § hymd,khla .ek ySk uejQ wka;frka f*ianqlsfha isák fndfyduhla msßia fï jkúg;a wykakg mgka wrka''' iuyr úg ta foaj,a j,g fokak kï wka;f¾ <Û ms<s;=re ke;=j;a we;s'


isÿùug wod< ùäfhda o¾Yk lsysmhla iuÛska PdhdrEm ila my;ska'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter