HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Okra Water To Help Support Healthy Blood Sugar Levels  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka


nKavlald j,ska isks md,kh lruq
Èhjeähdj ;sfhk whg úiañ; fnfy;la


Tkak wo;a wms Thd,g lsh, fokafka f,aisfhkau yod .kak mq¿jka ;j;a tla isks md,kh lrk fnfy;la .ek'

.=K fndfyduhla we;s nKavlald j,ska isks md,kh lrkak mq¿jka nj yqÕla wh okafka kE' fï ms,snoj ñhka
fhdod l, m¾fhaIKhla .ek olajk Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences mjikafka Èhjeähdfjka fm¿Kq ñhkag ÿka nKavlald oeuq j;=r Wkaf.a reêr isks uÜgu my; fyÆ njhs' fmd;a; iy weg reêr .aÆfldaia iy lipid profile wvq lrk nj fuhska fidhdf.k ;sfí' ñksiqkaf.a Èhjeähdj j¾. 2 ;;ajh md,kh lsÍug nKavlald j;=r Wojq fok nj th Ndú;d l, wh fmkakjd fohs' Èhjeähd 2 jk j¾.h kï bkaishq,ska ksmojqj;a Tjqkaf.a ffi, tajd ksis f,i mdúÉÑ fkdlrk ;;ajhhs'nKavlald j;=r mdkh lsÍfuka isks uÜgu md,kh l, yels jqj;a wu;l lrkak tmd fydog jHdhdu lsÍu" iunr wdydr fõ,la .ekSu wdÈh foa' Èhjeähd 2 jk j¾.h ioyd mdúÑÑ lrk Metaformin kï fnfy; Tn Ndú;d lrkafka kï nKavlaldj;=r iu. fydÈka l%shd fkdlrhs' fï ksid isks uÜgu jeäúh yelshs' b;ska Tn;a úfYaIs; fnfy;a jÜfgdarejla ,nd .kak flfkla kï uq,skau Tfí ffjoHjrhd iuy l;d lrkak'

n,uq oeka nKavlal j;=r yok úÈh'

1' nKavlald lr,a 4-5 fydÈka fidaod .kak'
2' lr,a j, fome;a; lmd oukak' bkamiq lr,a folg m,d .kak'
3' ùÿrejlg oud j;=r tla lrkak
4' wvqu jYfhka meh 8la tfia ;nkak' ^ Wmßuh meh 24 &
5' Woeik len,s ñßld biau ,nd .kak' tu biau j,g ùÿrefõ we;s j;=ro tlalr .kak
6' Woeik ysianv mdkh lsÍu jvd iqÿiqhs'


yok yeá úäfhdajlao ;sfhkjd'Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter