HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Gossip News  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

lido ieñhd tmd lshd ;ykï weiqrg .sh mqÿu ìß|la!

m<uq mq;d ieñhdf.Æ ^
fojkshd fydr ieñhdf.Æ
wjqreÿ 3la ;siafia fydr fldgq mek,d 

;udf.a fojk orejd wkshï fmïj;dg odj Wmka nj lshñka fmïj;d ke;sj ;udg Ôj;a ù m,la ke;ehs mjid újdyl foore ujl fmd,sisfha § ish kS;Hdkql=, ieñhd m%;slafIam l< mqj;la ;,d;=Th m%foaYfhka jd¾;d fjkjd'óg jir mylg muK fmr ;,d;=Th m%foaYfha mÈxÑj isá by; lS ;reKsh je,suv m%foaYfha w, j.dfõ kshqla; ;reKhl= yd újdy ù je,suv m%foaYfha mÈxÑhg f.dia ;sfnkjd' miqj weh ieñhdf.a {d;s fidfydhqrl= yd wkshï weiqrla wrUd we;s w;r" jir ;=kl muK ld,hla ;siafia th ryfia mj;ajdf.k f.dia ;sfnkjd'
fï w;r weh miq.sh Èfkl ;u ore fofokd o iajdñmqreIhd o w;yer weh wkshï fmïj;d iuÛ mÈxÑhg f.dia ;sfnkjd' kS;Hkql+, iajdñmqreIhd fï ms<sn|j fmd,sishg meñKs,s lsÍfuka wk;=rej fmd,sish ishÆ md¾Yjhka le|jd mjq,a wdrjq, úi£ug hEfï § tu foore uj m%ldY lr we;af;a ;udg wkshï fmïj;d wjYH nj;a iajdñhdf.ka ;udg m,la ke;s nj h'

fmd,sia ks,OdÍka mjq,a wdrjq, úi£ug ;e;a lroa § ldka;dj m%ldY lr we;af;a ;udf.a fojk orejd ;u wkshï fmïj;dg odj Wmka njhs' tu wjia:dfõ wkshï fmïj;df.a ujqmshka m%ldY lr we;af;a th wuQ,sl fndrejla nj;a" ;u mq;df.a lf¾ t,a,Sug fuu ;eke;a;sh fndre lshk nj;a h'

tfy;a weh tlfy<du m%ldY lr we;af;a ;u fojeks orejd wkshï fmïj;df.a njhs' wjidkfha § fuu .egÆj úi£u i|yd fudjqka ;sfokdu cdk mÍlaIKhla i|yd fhduq lsÍug fmd,sia ks,OdÍka lghq;= lr we;s njg jd¾;d fõ'Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter