HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Ginger Ale for Pain Reduce Chronic Inflammation, Migraines and Pain  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

frda. /ila iukh lrk ðkac¾ ìh¾ f.or§u youq

Tkak wo lsh,d fokafka ksjdvq ojfia f.or bkak Thd,g f,aisfhkau yod w;ayod n,kak .kak mq¿jka ðkac¾ ìh¾ mdkh .ek' bÕ=re ljqre;a okakd fndfydu .=K we;s Ydlhla' wfma mdrïmßl ffjoH úoHdfõo fndfyda jÜfgdare ioyd .kakd fuu m%n, Tiqj i;=j m%;s Tlaisldrl ix>gl fndfyduhla wka;¾
.; fõ' ^gingerols" capsaicin" beta-carotene" curcumin" salicylate iy  caffeic weisâ&

wka;¾.; .=K

1' wdydr Èrùfï wdndO

b.=re j, wvx.= phenolic ix.gl wdydr Ô¾Kh jeä ÈhqKq lrhs' nv oeú,a, kj;ajhs' fl, iy ms; W;amdokh W;af;ackh lrhs' nv fõ,Suo wvq lrhs'


2' Tlaldrh

fuu ðkac¾ ìh¾ mdkh blaukska Tlaldrh iy jukh hdu ksid isÿjk wmyiq;djh blaukska ke;s lrhs'3' m%odyh

b.=rej, fõokdj wvq lsÍfï iy m%odyh j,lsùfï .=K u.ska YÍrfha wmyiq;d u.yeÍug Wojq fõ' fuh uila jf.a ld,hla we;=,; uyd nvje, wdY%s; m%odyh wvq lrhs' Bg wu;rj" th Tiaáfhda wd;rhsáia j, m%odyho wvq lrk nj mÍlaIK jd¾;d ioyka lrhs'


4' fõokdj wvq lsÍu

mÍlaIK jd¾;d wkqj b.=re wêl fjfyilr jHdhdu u.ska we;sjk udxY fmaIS fõokdj 25] lska wvq lrk nj fmkajd fohs' Èkm;d b.=re mdúÉÑh u.ska ldka;djkaf.a udisl wd¾;;j we;s wjia:dfõ fõokdjo 83] wvq lrknj o olajhs'


5' fiïm%;sYHdj iy WK

b.=re f;a m%;sYla;slrKh Yla;su;a lr fiïm%;sYHdj iy WK u.ska wdrlaId lrhs' Èkm;d bÕ=re f;a fldamam 2-3 mßfNdackh lrkak' m<uq fldamamh Woeik ysianv mdkh lÍfuka ishÆu fmdaIl YÍrhg Wr .kS'


oeka n,uq fuu b.=re ìh¾ mdkh yokafka fldfyduo lsh,d'wjYH foa

- fmd;= yer ;,d .;a b.=re fldamam 2 la
- j;=r fldamam 4la
- ómeKs ^wjYH kï&
- fidavd j;=r
- ñßld.;a foys f.ä 2la ^wjYH kï&
- foys len,s lSmhla irid .ekSug ^wjYH kï&


j;=r fldamam 4 Ndckhl ;nd WKq lr .kak' oeka .skaor uOHu uÜgug wvq lr bÕ=re ál tl;= lrkak' úkdä 5la ú;r fufia ,sfma ;nkak' bka miq ,sm ksjd ñY%Kh fmrd .kak' fuu ñY%Kfha fldgia 1 lg fidaod fldgia 3la tl;= lrkak' whsia leg álla iy wjYH kï ómeKs álla fyda foys tl;= lr ri fjkia lr .kak'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter