HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

This Is The Recipe That Will Save Your Lungs If You Smoke More Than 5 Years  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka


fï mdkh ìõfjd;a is.rÜ ì,d ydks jQ fmky¿ j,g fjk foa ys;d.kak neßfõú

Tkak wo uu f.k tkafka úiañ; mdkhla .ekhs' yenehs fïl kï úfYaIfhkau is.rÜ fndk msßñ whg b;d jeo.;a jk w;a fnfy;la .ek'

Thd,d is.rÜ ìjqfõ ke;s jqk;a fmky¿ wdY%s; frda. nyq, f,i fï ld,fha me;sß,d ;sfhkjd lsh, okakjfka' fuhg fya;= fndfyda f,i ;snqk;a Thd is.rÜ fndk flfkla kï wjodku wksla whg jvd jeähs' wjqreÿ 5 lg jvd ld,hla is.rÜ ìug weíneys jqfjlakï leiai fyda ífrdakalhsÜia tkï iajdikd, m%odyh ^bronchitis& g f.dÿre fj,d
fjkak mq¿jka'

wms lsh,d fokafka fmky¿ msßisÿ lrk ir, l%uhla' fuh f.or§u iq¿ fj,djlska iod .kak mq¿jka'ie,lsh hq;=hs - fï mdkh .ekSfï§ is.rÜ fndk wh tlska tl is.rÜ fndk tl wkql%ufhka wvqlr.kak wjYHhs' ke;akï fï mdkh ;=,ska id¾:l m%;sM, w;alr .; fkdyelshs'

wms n,uq fuhg wjYH foa fudkjdo lsh,

1' l=vd b.=re lE,a,la'
2' ly l=vq fïi ye§ 2la
3' iqÿ ¿Kq fidaod len,s 4 g lm, .%Eï 400
4' ÿUqre isks .%Eï 400

ilik wdldrh

Ndckhl j;=r álla iu. ÿUqre isks oud WKq lr.kak' fuhg iqÿ¿Kq iy b.=re ál ^l=vdjg .d f.k& ly tl;= lr W;=rejkak' W;=rd tkúg ,sm .sks wvqlr ldur WIaK;ajh olajd WKqiqu wvqjk f;la isákak' fuu ñY%Kh Ndckhl oud YS;lrKfha ;nkak'

Ndú;d lrk wdldrh

Wfoa ysia nv fïi ye§ 2la iy rd;%S wjika wdydrh f.k meh 2 lg miq fndkak'Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter