HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Pregnancy improves a woman's memory  


.¾NKS ldka;djkaf.a u;l Yla;sh jeähsÆ

ldka;djla .eí .ekSu wehf.a YdÍßl udkisl fukau iudchSh hk ishÆu me;s j, meyeÈ,s fjkila we;s lrkakg fya;= jkjd'

uE;l§ lekvdfõ isÿ lrk ,o iólaIKhlska ;j;a wreu mqÿu fohla fidhd .kakg ,enqkd' Tjqka mjik
wkaoug .¾NKs Ndjh ldka;djkaf.a u;l Yla;sh by, kxjkakg fya;=jla jkjd'fï olajd ta .ek mj;S u;h jQfha ldka;djlg udkisl miqnEï ;;ajhla we;s lrkakg .¾NKs ;;ajh fya;= jk njhs' kuq;a fï wÆ;au iólaIKh u.ska tu woyi iïmq¾Kfhka neyer lr ;sfnkjd'

fuhg fya;=j f,i Tjqka lshd isákafka .eìKs iufha ldka;d isref¾ fydafudak uÜgï j, ie,lsh hq;= ;rï úYd, fjkila jk nj;a tu fydafudak u.ska fud<fha u;lhg n,mdk uia;sIalfha WoaÈmkhka we;s lrk nj;ah'

fï ksid Tjqkaf.a u;l Yla;sh idudkH ldka;djlf.a u;l Yla;shg jvd lsysm .=Khlska by<hs'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter