HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Natural cure for Asthma from bananas  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

wo wm iudcfha fndfyda fokd y;sh" leiai" weÿu jeks frda. fya;=fjka wiykhg;a mSvdjg;a m;aj isá;s' tjka frda.Skaf.a iqjh msKsi bÿKq w¿ flfi,a fyda iqj|e,a flfi,a u.ska iqúfYaIS T!IO meKshla ksfjfia isgu Tng idod .kak Tng mq¿jka' talg lshkafka flfi,a meKsh lsh,d' weÿu" leiai" y;sh jf.a frda.j,ska mSvd ú¢k whg b;du;au ir,j ksfjfia b|ka fï T!Iëh meKsh iod.kak yeá uu lshkakï'    bÿKq flfi,a f.ä lsysmhla wrf.k ^w¿ flfi,a fyda iqj|e,a flfi,a& f,,s bj;alr fm;s jYfhka lmd .kak'

    ta lmd .;a flfi,a f.ä fm;s weÆñkshï n÷klg oud ta flfi,a fm;s jefyk ;rug iSks oud j;=r b;du iaj,amhla thg ñY% lrkak'

    bkamiq j;=r yÜáhla <sfma ;sh,d ta j;=r tl ueo flfi,a fm;s n÷k ^n÷k jid& ;ekam;a lr fyd¢ka jikak'

    bkamiq j;=r tl kgk wjia:dj fjkfldg flfi,a n÷fka flfi,a ;eïì,d fyd¢ka o%djKhla fj,d iSks iu. ñY% fj,d rij;a .=Kj;a meKshla yefokjd'

    ta meKsh jrlg f;a ye¢ fol ne.ska Èklg ;=kajrla mdkh lrkak .kak'

fï T!Iëh meKsh Èklg jvd l,a ;nd .kak wmyiq ksid Èk lsysmhla WoEik idodf.k ;=ka fõ,gu mdkh lrkak'

y;sh" weÿu" leiai frda.Skag fï T!Iëh flfi,a meKsh b;du;au .=Khs' fuys§ úfYaIfhkau lsj hq;=hs YÍrfha wêl f,i iSks we;s wh fï T!IOh iSud iys;jhs Ndú;d l< hq;af;a'Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter