HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

How to keep your face skin young after 30 - Anti Aging Secrets  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

uf.a woyig kï wkqj ðúf;a fydou ldf,a ,nkafka wjqreÿ 30ka miafia' ,xldj jf.a rgl f.dvla fokd wd¾:sl w;ska ia:djr fjkafka wjqreÿ 30 § jf.a ;uhs' fláfhkau lsõfjd;a ðúf;a ldgj;a nrla fkdù iqmsßhgu úÈkak mgka .kakjd' t;a ta fjkfldg Tfí ;reK fmkqu Tfnka .s,sys ;snqfkd;a fldhs ;rï i,a,s yïn lr;a jevla
kE fkao @

nh fjkak tmd wjqreÿ 30ka miafia úhm;a jk uqyqKqg kj;a ;reK fmkqula ,nd fok iajdNdúl yd foaYSh ryia rem,djkH i;aldrhla .ek wo úYau f,dalfhka lsh,d fokakïfï ioyd Tng wjYH jkafka

    tvre fld<
    T,sõ f;,a yd ;, f;,a
    .ia,nq
    foys hqI

.ia,nq hqIg foys hqI tlalr uqyqK fyd¢ka laf,kai¾ lr.kak'

W;=rk j;=r Ndckhla wrf.k ta Ndckhg tvre fld< ál od,d ál fõ,djla jid ;nd ;eïîug bv fokak'

bkamiq ;eïnqKq tvre fld< msg;g /f.k fld<fha we;=¿ me;a; uqyqK u;g isák fia úkdä 3la muK fyd¢ka uqyqK ;jkak'

bkamiqj úkdä 5la muK ksoyfia isákak'

Tn leue;s f;,a j¾.hla w,a, u;g j;alr fow;a, tlsfkl fyd¢ka msßuÈkak' f;,a ;ejreKq oE;a uqyqfKa Wvq w;g f.k hñka úkdä 2la muK uqyqK fyd¢ka iïndykh lrkak'

fow;a tlsfkl fyd¢ka msßueo weia fol jefik fia fowe.s,s ;nkak' fï wdldrhg ;=kaj;djla muK fow;a oEiau; ;nkak'

bkamiq f;; mq¿ka len,s folla f.k oEia u; ;nd ksoyfia isákak'

úkdä 10lg muK miq u| riakh we;s j;=frka uqyqK fidaod f;; ud;a;= lrkak'

meh ;=kla hk;=re keje; uqyqK fia§u fkdl< hq;=hs' Èkla muK hk;=re wêl ysre t<shg ksrdjrKh ùu" inka .d uqyqK fia§u fkdl< hq;=hs'

fï i;aldrh i;shg jrla fojrla j;a isÿ lrkak mqreÿ Wfkd;ska Tnf.a uqyqKg wuq;=u t,shla jefÜú' ;reK fmkqu f.dvla l,a mj;Sú'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter