HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Hirunika agreed to Ranjan's Proposal about Children  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

urKSh oKavk fhdackdj ysreKsld
md¾,sfïka;=jg bÈßm;a lrhs


nd, jhialdr orejka ¥IKh fldg" Tjqkag oreKq f,i jO§ l=ßre f,i >d;kh lsÍu iïnkaOfhka úNd. fjñka mj;sk kvqj,§ wêlrKfhka je/Èlrejka f,i kï lrk mqoa.,hkag urKSh oKavkh l%shd;aul lsÍug wod<j md¾,sfïka;=j l,a;eîfï fhdackdj fld<U Èia;%sla tlai;a cd;sl mla‍I md¾,sfïka;= uka;%sks ysreKsld fm%aupkao% uy;añh úiska bÈßm;a lrk nj md¾,sfïka;= uy f,alïjrhdg oekqï § ;sfí'urKSh oKavkh l%shd;aul lsÍu ms<sn| md¾,sfïka;=j l,a;eîfï fhdackdj óg fmr md¾,sfïka;= uka;%s k,ska nKavdr uy;d úiska bÈßm;a lsÍug kshñ;j ;sìKs'

k,ska nKavdr uka;%sjrhd tu l,a ;eîfï fhdackdj bÈßm;a lsÍu m%;sla‍fIam l< ksid ysreKsld fm%aupkao% uka;%sjßh úiska tu fhdackdj bÈßm;a lsÍug kshñ; njg md¾,sfïka;= uyf,alïjrhdg oekqï ÿka nj iudc iún, .ekaùï yd iqnidOk ksfhdacH wud;H rkacka rdukdhl lS nj uõìu mqj;am; jd¾;dlrhs'

fï l,a ;eîfï fhdackdj uq,skau bÈßm;a lsÍug iQodkï jQ ksfhdacH wud;H rkacka rdukdhlg ia:djr ksfhda. ksid th isÿlsÍug fkdyels úh'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter