HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

heres what happens if you drink honey water every morning & how to make  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka


wuD;h jka ñ meKs mdkh
fïl ìõfjd;a ,efnk jdis ys;d .kak neß fõú

Tkak wo Thd,dg lsh, fokafka ómeKs mdkh .ek' fuh mdkh lsÍfuka Thd,g ,nd.;a yels jdis kï iq¿mgq ke' fuh 30]l ómeKs idkao%Khla ksid f,aisfhka iy blaukska YÍrhg Wrd .kS' ómeKs c,h reêr ma,diaujg iudk ksid ieu YÍrfha ffi,hlgu fnod yß'

wms m%:ufhka n,uq ñka ,efnk m%;s,dN fudkjdo lshd- m%;sYla;s moaO;sh Yla;su;a lrhsnelaàßhd $ ffjria iy È,sr j,g tfrysj igka lrhs


- uyd nvjef,a l%shd ldß;ajh l%uj;a lrhs

wdydr ÔrK moaO;sfha mrfmdaIs;hka úkdYlr ouhs' mrfmdaIs;hka fndaùu kj;d wdydr Èrùfï moav;sfha iෛ, l%shdldß;ajh idudkH mj;ajd f.k hdug Woõfjhs


- nr wvq lsÍug Woõfjhs

wdydr ÔrK moaO;sfha bkao%shka msßisÿ lrhs tfukau l%shdldß;ajh by, ouhs' úI kihs' iunr wdydr fõ,la iu. ksis l%shdldrlï iu. YÍr nr wvq lrhs'

nr wvq lr .ekSugkï ómeKs ñY% c,h ,Sg¾ 1'5la Èkm;d mdkh lrkak' fuh l,ska ojfia idodf.k rd;%s 11 olajd ld,h we;=,;a fndkak'


- ifï f;;ukh rojd.kS

reêr ixirKh jeäÈhqKq lrhs ifï ffi, fmdaIKh lrhs'
l,ska idod.;a ómeKs c,h uola r;alr uqyqfKa fn,af,a iy mmq m%foaYfha .dkak' úkdä lSmhla bv u| WKq c,fhka fidaod yßkak' ks;ru fuh lsÍfuka fi!LH iïmkak" iqug yd ;reK fmkqula we;sfõ'


- jl=.vq ms,sisÿ lrhs

ómeKs j;=r tl;= lr .kakd ksid jl=.vq j,g wu;r fjfyila fkdfhfoa'

ómeKs j;=r mdkh Èkm;d rd;%S kskaog l,ska mdkh lrkak'


ómeKs mdkh idod.kak ms<sfj,

ómeKs fïi yekaola c,h ùÿrejlg ñY% lrkak' fydÈka Èhlr .kak' fuu ñY%Kh idudkH ldur WIaK;ajfha tla /hla ;nkak'


Woeik iïmq¾K úÿreju fndkak' fydou m%;sm, ioyd wvqu jYfhka udi 6la j;a mdúÉÑ lrkak'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter