HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Get Rid of Belly Fat in Only 7 days with Green Tea and Lemon  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka
ojia yf;ka nv wvq lr.uqo
tfykï fukak id¾:lu ueðla mdkhla


Tkak wo uu lshkak hkafka Thd, uqyqK mdk m%Odk .egÆjla jk nv tk tl j<lajkafka fldfyduo lsh,;a ;sfhk nv wvq lr.kafka fldfyduo lsh,;a' fï ueðla mdkh u.ska ojia yf;ka nv wvq lrkak mq¿jka yelshdjla ;sfhkjd lsh,hs ud mßj¾;kh l, uõ fjí
wvúfha i|yka jkafka' wms n,uq fïflka fldfyduo nv wvqlr.kafka lsh,'


Thd, fkdokakjd Wkdg ia:q,Ndjh" iy nv bÈßhg fkrd tau" nr jeä ùu jf.a foaj,a we;sfjkafka Tfí YÍrfha mßjD;sh l%shdj,sh ukao.dñj isoao fjk ksid' Thd,f.a mßjD;sh fõ.h jeäkï fï ishÆ wmyiq;djhka u. yrjd .kak b;du;a myiqfjka mq¿jka' b;ska wo uu fï lshkak hkafka Thd,f.a mßjD;sh fõ.h jeä lrkakd jQ iajNdúl mdkhla ;kd .kakd yeá'

wms oeka n,uq fïlg wjYH jkafka fudkjdo lsh,
W;=rk j;=r ,Sgr tlla
ñkaá fld< lsysmhla ^ñxÑ fld< - w; ñá fud,jd .; yels m%udKfha wyqrla - iqmsß fj<| ie,a j, we;&
.%Ska á nE.a myla
f,uka f.ähla
fuh ;kd .kakd wdldrh
W;=rk .%Ska f;a nE.a myu W;=rk c, n÷kl oud úkdä 3 la ;nkak'
oeka .%Ska f;a nE.a bj;a fldg th isis,a jkakg bv yßkak'
oeka fï .%Ska f;a j;=rg fm;s jYfhka lmd .;a f,uka o" ñkaÜ fld<o oud mqrd mehla YS;lrKfha ;nkak'
oeka ñY%Kh fmrd .kak'
mßfNdackh lrk wdldrh

fuu mdkh .ekSfï§ Èklg ;=ka j;djla lEug fmr mdkh lrkak' fï mdkh m¾fhaIKd;aulj ;yjqre lrmq mdkhla ksid;a iajNdúl o%jH j,ska ;kk ksid;a lsisfia;au w;=re wdndO keye' Èk y; we;=,; Tnu fjki n,kak'

wjjdohhs - .¾NKs uõjre fuh y;ayod ne,Sfuka j,lskak

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter