HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Drinking Coffee May Fight Against Erectile Dysfunction  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka


fldms fndk whf.a ,sx.sl Woaoduh jeähs
mqreI Yla;sh jeä lrjk nj m¾fhaIKhlska ikd: lrhs


fldams mdkfhka ,o yels ;j;a m%d;syd¾hhla The Telegraph jd¾;d lrhs' Èklg fldams fldamam 2l ne.ska mdkh lsÍfuka msßñkaf.a mqreI Yla;sh jeä jk nj bka ikd: flf¾' mqoa.,hdf.a jeä nr yd reêr mSvk wd§ mj;sk ;;ajh l=ula jqjo hyfka§ msßñhdf.a l%shdldß;aj j¾Okhg th iu;a nj 4000 lf.a iyNd.s;ajfhka l< wOHhkh ikd: lrhs'


fldams fkdfndk wh jd¾;d l< ,sx.sl Woaodu wl%Sh;ajh ^Erectile Dysfunction& fldams fldamam 2 la fndk wh iïnkaOfhka 42]lska wvq nj fidhd f.k ;sfí' fldamam 3la mdkh l< whf.a 39]l wvqúula fmkajd ;sìKd' fï n,mEu msßñkaf.a jeä nr" ia:q,;dj fyda wê reêr mSvkh jeks lreKqj,g wod< ke;s njo fglaidia iriúh l< wOHhkh fy<s lr isá' tfy;a Woaodul wl%sh;d wjodku jeä Èhjeähd frda.Ska iïnkaOfhka fldamsj, n,mEu wvq w.hla fmkajhs'

flfia jqjo Èklg fldams fldamam 4 lg jeäfhka mdkh wk;=reodhl njg ffjoHjre wk;=re w.j;s' th wúfõls njg" lïmkhg" kskao fkdhdug yd Worfha le,öug fy;=fjhs' fï w;r ñg l,ska l< wOHhkhlska fy<sjkafka jeäysá ldka;djka tl fldams fldamamhla muKla mdkh lsÍfuka ,sx.sl wdYla;sh by< u uÜgulg ,.d lr .; yels njhs' msßñkago jvd;a by< ldu Yla;shla we;s lrjhs'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter