HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Drink This You May Manage Your Diabetes  


Èhjeähdjg lshdmq mdkh
reêrfha iSks mqÿuiy.; f,i my; ouhs


Tkak wo Thd,g lsh, fokafka yq.la fofkl=g ;sfhk f,vla md,kh lrkak f.or§u f,aisfhka yod .kav mq¿jka T!Iëh mdkhla' f,fâ kï Èhjeähdj' Tng ke;;a mjqf,a ldgyß ;sfhkak mq¿jka fuu iq,N frda.h ksÜgdjg iqj lsÍu kï yßu wudre fohla' kuq;a ksjerÈ wdydr iy Ôjk rgdj u.ska md,kh lrkakg kï mq¿jka'


YÍrfha bkaishq,Ska wvqúg fyda bkaishq,Ska ksmojkafka ke;súg we;sjk frda.hg Èhjeähdj hehs lshhs' Èhjeähdj b;d nrm;, frda.hls' f,dalfha jhi iSudjlska f;drj" <orejkaf.a isg uyÆ wh olajd ñ,shk 100g jvd wêl ck;djla Èhjeähdfjka fmf,a' ;j;a ñksiqka ñ,shkhlg muK Èhjeähdj we;s uq;a th y÷kdf.k fkdue;' Èhjeähdfõ uq,a wjêfha§u th y÷kdf.k thg m%;sldr .ekSfuka we;súh yels Nhdkl ixl+,;d ^complications& wju lr .; yel' Èhjeähdj ;ks frda.hla f,i fndfyda fokd is;=j;a th YÍrfha ÿn,;d j, tl;=jls' fuysÈ m%Odk;u .egÆj we;s jkafka" bkaishq,Ska fydafudakh ksisf,i ksIamdokh fkdùu yd bkaishq,Ska yßyeá l%shd fkdlsÍu ksihs' bkaishq,Ska keue;s fydafudakh wmg wjYHh jkafka tÈfkod Ôú;hg wjYHh Yla;sh" iSks" msIaGh yd wksl=;a wdydr j,ska ,nd.ekSughs'

fuu iajNdúl T!Iëh mdkhl u.ska reêrfha isks m%udKh idudkH w.fhka úiañ; f,i md,kh lrkak mq¿jka'

wjYH o%jH

- f.dgqfld, ñgla
- wem,a f.ä 2la
- flfi,a f.ä 2la
- lsú f.ä 5la
- j;=r ,Sgr ½

lsú iy flfi,a f.äj, fmd;= bj;a lr .kak' ishÆu o%jH l=vdjg lmd nf,kav¾hg oud j;=r ñY% lr fydÈka wUrd .kak'

Wfoa wdydrhg l,ska fuhska nd.hla iy b;=re ál tÈk oji we;=,; mdkh lrkak'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter