HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Do This at Least Once a Week and Your Face Will be 10 Years Younger  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

,iaik fjkak cmka ldka;dfjda Ndú;d lrk úiañ; ryila
Èÿ,k meyem;a uqyqKlg úiañ; ryia jÜfgdarejlaThd, okakjo cmka ldka;djka ,iaik wehs lsh,' ta pdf.au nyq;r cmka ldka;djkaf.a iu /<s jefgkafka ke;af;a wehs lsh,' we;a;gu fudllao cmka ldka;djka ,iaikg bkak tfla ryi@ cmka ldka;djlf.a iu b;d m%;dmj;a È,sfik iula ;sfnk nj Thd, oel, we;s' thg fya;=j fï cmka ldka;djka taf.d,a,kagu Wreu jQ ryia jÜfgdare lsysmhla Ndú;d lsÍuhs' wo lshkak hkafka wfma
rgg .e,fmk f,fyisfhkau fidhd.kak mq¿jka cmka ldka;djka Ndú;d lrk ,iaik fjkak ;kk ryia jÜfgdarejla .ekhs' wms n,uq fï fudllao lsh,'
 fukak f.or§u io.;yels ;reK uqyqKla ,nd.ekSug wjYH jk foa

- iy,a fïi ye§ 3
- lsß fïi ye§ 1
- ómeKs fïi ye§ 1

iy,a ál j;=r tl;=lr úkdä lShhla fydÈka WKqlr .kak' oeka thska iy,a ál fmrd fjkalr.kak' u;l we;sj j;=r ál whska lr ;nd .kak' th miqjg wjYhs' WKq lr.;a lsß fïi yekaola tl;= lr ;ïnd.;a iy,a iu. fydÈka ñYar lr.kak" wjidkfha ómeKs fïi yekao tl;= lrkak'

fuu ñY%Kh uqyqK msßisÿ lr fk; ud;a;= lr wdf,am lr fõf,kakg yßkak' bka miq wm iy,a ;ïnmq j;=r j,ska uqyqK fidaod yßkak'

i;shlg jrla fuh lrkak'

fuys .=Khka'''

iy,a j;=f¾ we;s m%;s;sTlaisldrl iy iukh lsÍfï .=Khka uqyqfKa iu f;;ukh lr jhig hdfï§ we;sjk le<e,a ke;slr ouhs' l¿ ,m ke;s lrhs' iy,a j, we;s Linoleic wï,h iy Squalene iu /,s jeàu kj;d oeófï .=K we;s ifï fm%daàkhla jk Collagen ksmoùu jeä ÈhqKq lrhs' Squalene wõ rYañfhka ;rul wdrlaIdjla o ,nd foa'

iy,a j, we;s fuu úYañ;a .=K fndfyda fofkla fkdoekqj;a jqj;a cmdk ldka;djka ishjia .Kkla fuh Ndú;d lrk njo jd¾;dfõ'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter