HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

6 Amazing Benefits Of Papaya Seeds  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

.ia,nq weg j, úYañ; .=K
ñg miafia Thd, .ia ,enQ weg úislrk tlla keye


.ia,nq weg lsjqjdu tajd lsisu jeo.;a lula ke;s fohla lsh,fka wms yefudagu ysf;kafka' t;a .ia,nq weg j, wvx.= .=K kï fndfyduhs' b;ska ñg miafia .ia,nq ld, weg ál úis lrkak tmd' n,kakflda tajf.ka Thd,g .kak mq¿jka m%fhdack'mKqoo j,g

leiSu we;s iï frda. iam¾Yh u.ska fndafõ' fuhg .ia,nq weg j,ska m%;sldrhla lrkak mq¿jka' .ia,nq weg álla ojia folla fydÈka fj,df.k fydÈkau l=vqlr .kak' fuu .ia,nq weg l=vq wdidOkh we;s m%foaYfha .dkak' i;shla we;=,;a m%;sm, ,nd .kak mq¿jka'


wlaud isfrdaisia

wlaudj ;=, ksfrda.S mgl ydks lrkq ,nk ;;ajh wlaud isfrdaisia f,i yÿkajkjd' fuhg;a m%;sldrhla f,i .ia,nq weg mdúÉÑ lrkak mq¿jka' fõ,d l=vq lr.;a .ia,nq weg 4-5 lg f,uka hqI ìkaÿ lSmhla tl;= lr,d ojig foierhla udihl ld,hla mdúÑÑ lsÍuka .=K ,nd .kak mq¿jka'

wdydr reÑh jeä lsÍug

mefmka ixlS¾K fm%daàk iy ;ka;= ìo oeóug Wojq fõ' .ia,nq weg ;s;a; iy .ïñßia j, rig iudk rihla we;s ksid Thd,g mq¿jka Thd<d yok ie,â j,g fyda w,xldr lsÍug fhdod wdydrhg tlalr .kak mq¿jka' fuh wdydr Èrùu by, ouhs'

m%;s Tlaislrlhla f,i

.ia,nq weg j, we;s m%;s Tlaislrlhl wduq,Hldrl iu. igka lr yDohdndO" ms<sld wjOdku ke;s lrhs'iajNdúl Wm;a md,lhla f,i

m¾fhaIK lSmhl m%;sm, wkqj udihla .ia,nq weg mßfNdackh msßñkaf.a Y=l%dkq .Kkh fndfydf,i my; ouhs' ldurd.h wvq fkdlrf.k iajNdúl Wm;a md,lhla f,i l%shdlrhs' mdúÉÑh kej;=miq Yql%dkq cKkh kej; h:d ;;ajhg m;afõ'

nelaàßhd wdidOk ioyd

.ia,nq weg mdúÉÑh ne.ska oreKq nelaàßhd jk E-Coli" staph g tfrysj igka lrk nj m¾fhaIK jd¾;d fmkajhs'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter