HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Two Sisters Death In Agalawaththa  


w.,j;af;a ksjqka iriú fidhqßhka ñh.sfha t,fokla ksid

w.,j;a; odms,sf.dv .,a,ela we< kue;s .x.dfõ Èh
kEug .sh 23 yeúßÈ ksjqka fidhqßhka fofokl= fmf¾od Èfha .s,S ñh f.dia ;snqKd'
tÈk iji 5g muK ksfji wi, .,a,ela we<g Èh kEug .sh fï ;re‚hka fofokd rd;%s 8 muK jk ;=re;a ksfjig fkdmeñŒu fya;=fjka Tjqkaf.a uj fmd,sishg
oekqï §fuka miq m%foaYjdiSkaf.a Wojqfjka wef,a b;d .eUqre ia:dkhl ;sî tlg nodf.k isá fidhqßhkaf.a u< isrere tÈk rd;%s 9 g muK fidhd .;a;d'odms,sf.dv mÈxÑ .,amd;f.a p¨ks ks;Hd ;s<s‚ yd mshqñ ks;Hd È,sks hk úYajúoHd, isiqúhka fufia ñhf.dia ;snqKs'
Èh uxlv wi, ;ek ;ek Tjqkaf.a frÈ yd mdjyka úisÍ ;snQ w;r tu ia:dkfha ne| isá ó t<fokl=g ìfhka fudjqka Èhg mkskakg we;s njg fmd,sish iel lrhs'
fï ó t<fok tu ia:dkhg hfkk msßig wkskakg W;aidy lrk whqre m%foaYjdiSka ±l ;sfnkjd'
Bfha fmrjrefõ u;=.u jev n,k ufyia;%d;ajrhd tu ia:dkhg f.dia ufyia;%d;a mÍlaIKh isÿ lrk úgo fuu ó fok reÿre f,i myr§ug W;aidy ord we;ehs jd¾;d jqKd'
ñh.sh ksjqka ;re‚hkaf.ka jeäuy,a fidhqßh p¨ks ks;Hd fld<U úYajúoHd,fha wNHka;ßlj bf.kqu ,nk w;r mshqñ ks;Hd tu úYajúoHd,fhau ndysr wfmalaIsldjla f,i Wmdêh yodrñka isg we;'
u;=.u Ydka; fïß uyd úoHd,fha wd§ isiqúhka jk fudjqka fmdafyda Èk ksjdvqjg ksfjig meñ‚ úg fï wjdikdjka; isÿùug uqyqK § we;s nj Tjqkaf.a mshd mjid we;'
u< isrere wêlrK ffjoH mÍlaIKh i|yd kdf.dv frday, fj; hjd ;snqKs'Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter