HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Traffic Policeman Dies in Bus Accident at Galle Face Green  


frdaka.a ihsâ .sh fudrgq nia tl
f.da,a-f*aia ähqá lrmq
rd<ydñ hglr ur,d


wo ^7& iji fld<U .d¨ uqjfodrg wdikakfha isÿjQ ud¾. wk;=rlska rdcldßfha ksr; fmd,sia fldia;dm,a jrfhl= wkfmalaIs; f,i ureuqjg m;aj ;sfnkjd”
.d¨ uqjfodr ±kg bÈfjñka mj;sk Ieka.s%,d fydag,h bÈßmsg uqyqo me;a;g jkakg mÈl fõÈldfõ isáf.k r:jdyk rdcldßfha ksr;j isá fmd,sia ks,Odßfhl= fuu wk;=ßka ñh.shd’
iji 6’30 g muK fõ.fhka Odjkh jQ ud¾. wxl 100 orK
fudrgqj-msgfldgqj nia r:hla fuu ia:dkfha§ bÈßfhka .sh ;j;a nia r:hla kS;súfrdaë f,i jïmiska biair

 

lrkakg hdfï§ mÈl fõÈldj Wäka .uka lr ;snqK w;r tu wjia:dfõ rdcldßfha fhÿK fmd,sia ks,Odßhdf.a isrer u;ska th biair lr ;snqKd' Tyqf.a mdo Wäka frdao .uka l< nj;a nihg meg¿K Tyq úisù .sh nj;a isoaêh  weiska ÿgqjka jd¾;d lr ;sfnkjd'

wk;=r ksid fmd,sia ks,Odßhdf.a mdo yd mmqj nrm;, f,i ;=jd, ,nd we;s w;r Tyqj fld<U cd;sl frday, lrd /f.k hkakg lghq;= l< kuq;a Tyq állska ñhf.dia we;'

ñhf.dia we;af;a fmdarf.a fodka ,ika; l=udr kue;s 42 yeúßÈ fmd,sia fldia;dm,a jrfhls' Tyq ynrdÿj m%foaYfha mÈxÑ foore msfhl= njo jd¾;d jqKd'
wk;=r isÿ l< nia r:fha ßhÿre yd fldkafodia;r w;awvx.=jg f.k we;' isoaêh .ek jeäÿr fmd,sia úu¾Yk isÿ flf¾'Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter