HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Ten Million Fraud of Manaliyange Mahagedara  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

pïms isßj¾Okf.a .sKqï ,smsldßksh
fldaáhlg úo,d udÜgq


zukd,shkaf.a uyf.orZ kñka rdc.sßh m%foaYfha mj;ajd hk m%lg rEm,djkH Ys,amsKS pïms isßj¾Okf.a rEm,djKH wdh;kfhka remsh,a tlafldaá ydr ,laI mkiakjoyia ;=kaish yegl uqo,la jxpd lsÍfï isoaêhla iïnkaOfhka tys .sKqï
,smsldßkshl f,i fiajh l< ldka;djla ryia fmd,sish úiska Bfha
w;awvx.=jg .;a;d'
fuu uqo,a jxpdj iïnkaOfhka miq.sh cQ,s 24 Èk pïms úiska ryia fmd,sishg meñ‚,a,la bÈßm;a lr ;snQ w;r ta wkqj isÿ l< mÍlaIKfhka miq tu ielldßh iÕjd ;ndf.k isá nj lshk ldka;djlao ryia fmd,sish úiska w;awvx.=jg .;a neõ fmd,sish mjikjd'ukd,shka yev.ekaùu fukau ux.,H lghq;= i|yd jdyk l=,shg imhk fuu wdh;kfha .sKqï ,smsldßksh jQ tka'wd¾ ikaOHd kue;s ielldßh jir foll ld,hla tu wdh;kfha fiajh lr we;s jhi 51 jk ldka;djls'

weh wdh;khg ,efnk uqo, ;j;a ldka;djl iu. yjq,aù fjk;a .sKqul ;ekam;a lrk wdldrhg WmdhYS,S f,i ld,hla ;siafia fuu jxpdj isÿ lr we;s nj mÍlaIK j,§ wkdjrKhù ;sfnkjd'
ielldßhka fofokd ryia fmd,sish úiska fld<U w¨;alfâ wxl 02 wêlrKhg bÈßm;a lsÍug kshñ;j ;sì‚' ryia fmd,sish jeäÿr mÍlaIK mj;ajhs'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter