HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Rohitha Bogollagama's Daughter Dilshani Speaks  


fndaf.d,a,d.uf.a iqremS
ÈhKsh wka;¾cd, ùäfhdajla
yryd lr<shg


miq.sh ld, iSudfõ§ úúO ÈhKsjreka ish mshjreka fjkqfjka lr<shg meñKshd' oeka ta jf.a wÆf;kau lr<shg meñKs ÈhKsh jkafka ysgmq wud;Hjrfhl= jk frdays; fndaf.d,a,d.u f.a ÈhKsh hs'

ta wkqj frdays; fndaf.d,a,d.u uy;d f.a ÈhKsh jk È,aIdKS fndaf.d,a,d.u f.a ùäfhdajla fï jk úg
wka;¾cd,hg ksl=;a ù ;sfnkjd'

tys§ weh m%ldY lr isákafka 2008 § ksõfhdalays meje;a jQ wehf.a WmkaÈk W;aijfha WmkaÈk flala tl i|yd weußlka fvd,¾ 30"000 l uqo,la fjdIskagkaj, msysá Y%S ,xld ;dkdm;s ld¾hd,h úiska thg uqo,a f.jQfõ hehs hk fpdaokdj wi;H njhs'kj ;dlaIKh wkqj fndfyda wi;H f;dr;=re i;H njg ta;a;= .kajñka ck;djg iudchg fnod §fï yelshdj ksid fujeks wi;H foaj,a i;H nj fmkaùu isÿ flfrk njhs weh jeä ÿrg;a mjikafka'

;u mshdf.a bÈß ue;sjrK jHdmdrh b,lal lr.ksñka weh fuu ùäfhdaj iudc cd, fjí wvú fj; ksl=;a lr we;s nj;a fï iïnkaOfhka m%;spdr olajd we;s we;eï f*ianqla ñ;=rka woyia m< lrñka fmkajd fokjd' 
 
 Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter