HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

PS Member's Selfie Issue on Election Day  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

Pkafo fok yeá fi,a*s .ykak .sh
m%d'iNd uka;%S w;awvx.=jg


fï ld,fha iq,n fi,a*s /,a, fujr md¾,sfïka;= ue;sjrKhg;a .sh wjia:djla miq.sh ue;sjrK Èkfha wxl=Uqr fmd,sia jifï w,j;=f.dv ls;=,af.d,a, lKsgq úÿyf,a§ jd¾;d jqKd'
fuys Pkaoh m%ldY lsÍug meñKs m%dfoaYSh iNd uka;%Sjrfhl= ;ukaf.a f*aia nqla tlg ;uka Pkao m%ldY lrk wdldrh oukakg ´kEù

Pkao m;%sldj ,enqK miq ldâfndaâ wdjrKh wi<g f.dia jgmsg n,d cx.u ÿrl:kh bj;g f.k we;s w;r wk;=rej tla w;lska mekaif,ka Pkaoh i,l=Kq lrñka wfkla w;ska fi,a*shla .kakg ÿrl:kh Tijñka PdhdrEm ,ndf.k we;'m<uq W;aidyh wid¾:lù fojk f;jk jrg;a Tyq fi,a*sh .id we;s w;r wk;=rej ish Pkao m;%sldjo PdhdrEm .;

lrñka t;ek úldrhla isÿ lrñka isg we;'
fï nj ksÍlaIKh l< Pkao fmd< ks,OdÍka Pkao m;%sldj PdhdrEm .;lsÍu kS;shg mgyeks ksid t;ek isá fmd,sia wdrlaIlhska le|jd Tyqj w;awvx.=jg .kakd f,i ±kqï§ ;snqKd'

zux m%dfoaYSh uka;%S udj w,a,kak tmd'' Zhhs Tyq b,a,d isáh;a fmd,sia ks,Odßhd thg lka fkd§ Tyq w,a,df.k we;s w;r miqj Tyqj wxl=Uqr fmd,sishg f.k f.dia NdroS we;ehs jdra;d jqKd'
bÈß mÍlaIK isÿ flf¾'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter