HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

leader of the opposition kumara welgama  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

úmla‍I kdhl-l=udr fj,a.u
m%Odk ixúOdhl uyskaodkkao


úmla‍I kdhl Oqrhg l=udr fj,a.u uy;d;a úmla‍Ifha m%Odk ixúOdhl Oqrhg uyskaodkkao wÆ;a.uf.a uy;d;a m;a l< hq;= njg Y%S ,xld ksoyia‌ mla‍Ifha uka;%S lKa‌vdhula‌ yd md¾,sfïka;=j ksfhdackh lrk tla‌i;a ck;d ksoyia‌ ikaOdkfha fiiq mla‍Ij,
kdhlhkaf.a yuqjl§ fhdackd ù ;sfí'fuu yuqj fmf¾od ^24 od& fmrjrefõ meje;s w;r Bg Y%S ,xld ksoyia‌ mla‍I uka;%S lKa‌vdhula‌ yd uyck tla‌i;a fmruqfKa kdhl ÈfkaIa .=Kj¾Ok" m%cd;ka;%jd§ jdudxYsl fmruqfKa kdhl jdiqfoaj kdkdhla‌ldr" cd;sl ksoyia‌ fmruqfKa kdhl úu,a ùrjxY" msú;=re fy< Wreufha kdhl Woh .ïukams, hk uy;ajreka iyNd.s ù we;'

úmla‍I kdhl Oqrh Ndr.ekSug ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;df.a woyila‌ ke;s nj uq, isgu m%ldY lr ;sìKs'

úmla‍Ifha m%Odk ixúOdhl Oqrhg ÈfkaIa .=Kj¾Ok uy;df.a ku fuys§ fhdackd ù we;;a ta uy;d m%ldY lr we;af;a Bg ld¾hYQr whl= m;alr .ekSu iqÿiq njhs' ta wkqj tys§ uyskaodkkao wÆ;a.uf.a uy;df.a ku fhdackd ù ;sfí'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter