HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

HOT NEWS  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

ryia m‍%foaYh ism.kakj kï fua .ek;a wksjd¾hfhka oek.kak

;u iylre fyda iyldßhf.a ryia m‍%foaYhka ism .ekSug fmr ie,lsh hq;= lreKq lsysmhla ;sfnkjd ukao ,sx.sl ls‍%hdj,sfha§ ism .ekSï iq<n Wj;a ,sx.sl fi!LH .eko oekqj;a ùu w;HdjYH fohls flfia kuq;a Tn ,sx.slj tlajk wjia:dj, ryia m‍%foaYhka ismhkafka kï fua lreKq .ek jeä wjOdkhla fhduq lsÍfuka Tng fi!LH iïmkak ,sx.sl Ôú;hla ysñjkq we;,sx.sl wjhjhka fydÈka msßisÿ lrkak ryia m‍%foaYhka ke;fyd;a ,sx.sl wjhjhka hkq YÍrfha b;du msßisÿj ;nd.; hq;= ia:dk jkjd

kuq;a fndfyda fokd ta ms<snoj t;rï wjOdkhla olajkafka keye ,sx.sl wjhjhka hkq jeä jYfhka úIîc /qfok ia:dkhla neúka tu ia:dk iefrka wvq inka j¾.hla Ndú;d lr fydÈka fidaod .ekSu wksjd¾h fjkjd

frdau bj;a lrkak ,sx.sl wjhj j, jeù we;s frdau uilg jrla fyda lmd bj;a lsÍu fyda md,kh lsÍu jvd;a iqÿiq jkjd

oE;a msßisÿ lrkak ,sx.sl wjhjhka we,a,Sug fmr fydÈka oE;a msßisÿ lrkak úIîc iys; oE;ska we,a,Sfuka úúO lDIag frda. we;sùfua wjOdkula mj;skjd lsisúgl;a .=o ud¾.h we,a,S w;lska kej;;a ,sx.sl wjhjhka we,a,Sula isÿlsÍu kqiqÿiq jkjd


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter