HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

HOT GOSSIP NEWS  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

Pkao m‍%;sM, fjkia lr,d''@

fujr mej;s ue;sjKfha m‍%:sM, ,hsia;= fjkia lr we;s njg m‍%foaY lsysmhlskau fpdaokd t,a, fjñka ;sfí' ikaOdkfha ysgmq md¾,sfïka;= uka;S‍% frdayK Èidkdhl uy;d mjikafka ud;f,a Èia;s‍%lalfha ikaOdk ukdm ,ehsia;=j úlD;s lr we;s nj;a Bg tfrysj wêlrK ls‍%hdud¾. .kakd nj;ah'

fï w;r ikaOdkfhka lE.,a,g ;rÛ l< rdðld úC%uisxy uy;añh mjikafka Èia;s‍%lalfha ikaOdk ukdm m‍%;sM, ryis.;j fjkia lr we;s njhs'fï w;r fld<U Èia;‍%slalfha ukdm .Kka lsÍu úYd, jYfhka m‍%udo jQfhao ukdm fjkia lsÍula kdis njg fpdaokd t,a, fjñka we;' .Kka lsÍfï uOHia:dkh fj; rks,a úC%uisxy uy;df.a {d;s mq;=ka fofofkl= we;=q, ù we;s w;r Bg ÈfkaIa .=Kj¾Ok uy;df.a mq;a hoduks .=Kj¾Ok uy;d úfrdaOh m, lr we;' rks,a úC%uisxyf.a ukdm fjkia lrkak ld,h .kakd nj;a" Tyqf.a {d;ska fofokd fuu ia:dkhg we;=¿ jQfha flfiaoehs nkaÿ, .=Kj¾OK" .dñks f,dl=f.a wd§ msßia Èia;‍%sla f,alïjrhdg fpdaokd lr we;'

tu jwia:dj jk úg frdais fiakdkdhl uy;añh ch.‍%yKh lr isáho ál fõ,djlska weh lemS f.dia ysreKsld fma‍%upkao% ch f.k ;sfí' fï iïnkaOfhka Tjqkaf.a wdOdrlrejka w;r fï iïnkaOfhka WKqiqï jpk yqjurejlao isÿj ;sfí'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter