HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Home Remedies for Unwanted Hair Removal  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

uqyqfKa frdau bj;a lrk wuq;= l%u
w;sYhskau ldka;djkag muKhs


uqyqfKa wkjYH frdau bj;a lsÍug f.or§ idod .; yels ir, w;a fnfy;a lSmhla .ek ;uhs fï lshkak hkafka'

Tn ldka;djla kï uqyqfKa wkjYH frdau lrorhlafka jo úÈkjd ùug mq¿jka' tfykï fukak Tngu f.or§u idod .; yels frdau bj;a lsÍug Ndú;d l, yels b;d ir, w;a fnfy;a jÜfgdarejla' n,kak Tng f,ais m,af,yd ;sfhk l%u 4
ka fudllao lsh,d' lr,d n,, u;l we;sj m%;sm, iy woyia wm iu. fnod.kak'm<uq l%uh

ly l=vq fïi ye§ 1-2 ^wjYH m%udKhg Ndú;d lsÍug hk m%foaYh wkqj&

j;=r fyda lsß wdf,amhla f,i idod .ekSug wjYH m%udKhg ly l=vq j;=r fyda lsß iu. ñY% lr .kak' fuh wdf,am l, miq ìug fkdjefgk .dkg iod .; hq;= fõ'

uqyqK u; ;jrd úkdä 15-20 muK ld,hla fõf,k ;=re isákak' bkamiq uo WKqiqï j;=frka fidaod yßkak'

fojk l%uh

lv, msá fldamam ½
lsß fldamam ½
ly l=vq fïi ye§ 1
lsß fhdoh fïi ye§ 1 ^ f;,a iys; iula kï wjYH ke;'&

ish,a, tlg ñY%lr isksÿ wdf,amhla f,i idod .kak' ñY%Kh uqyqfKa frdau jeù we;s ÈYdjg ishÆ frdau we;s m%foaY j, wdf,am lrkak' úkdä 30 muK fõf,kakg isg uDÿ f,i frdau jeù we;s ÈYdjg úreoaâ ÈYdjg w;=,a,kak' wdf,amkh fydogu úh,s we;skï we.s,s ;=vq j;=frka fmd.jd lrkak' wjidkfha uo WKqiqï j;=frka fidaod yßkak'f;jk l%uh

isks fïi ye§ 2
kejqï foys biau ^lemon& fïi ye§ 2
j;=r fïi ye§ 10

ish,a, tlg ñY%lr .kak' frdau jeù we;s ÈYdjg ishÆ frdau we;s m%foaY j, wdf,am lr úkdä 15-20 lg miq w;=,a,ñka uqyqK fidaod yßkak' i;shlg fo;=ka mdrla lsÍfuka frdau jeùu wvq nj Tng fofkkq we;'

y;rjk l%uh

ì;a;r iqÿ uoh tl ì;a;rhlska
;sß.= msá fïi ye§ ½
isks fïi ye§ 1

ish,a, tlg tl;= lr uDÿ wdf,amhla iEfok f;la ñY%lr .kak' fuu ñY%Kh uqyqfKa .,jd úh,Sug yßkak' fydÈka úh,s .shúg fuh wdjrKhla fji Tng oefkhs' oeka fuu wdjrKhl tla me;a;l isg weo .e,jd oukak' frdau fuh;a iu. .e,ù tkq we;'Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter