HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

GOSSIP LANKA HOT NEWS  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


Pkaofhka miq uyskao rdcmlaI y wjÈ lrhs - úäfhda iys;hs

tlai;a cd;sl fmruqK tlal iyfhda.fhka jev lrkak&f.daGdNh


fyd| weu;slula fokjd&wms;a tlal fiÜ fjkak-pkao%sldPkaofhka miq uyskao rdcmlaI y wjÈ lrhs - úäfhda iys;hs

úmlaI kdhllu tmd
rfÜ m%Yak j,§ ueÈy;afj,d miqfm< uka;%Sjrfhla úÈhg bkakjd‘‘

;uka úmlaI kdhl Oqrh Ndr fkdf.k wLkavj md¾,sfïka;= uka;%Sjrfhl= f,i £ isák nj ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI mjikjd'

wmfj; woyia olajñka ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI i|yka lf<a úmlaI kdhl Oqrh" mlaIfha  fcHIaGfhl=g ,ndfoñka ;uka md¾,sfïka;=fõ £ isg wLkavj foaYmd,kfha ksr;jk njhs'

tfukau rfÜ wdrlaIdj" cd;sh ms<sn‍| m%Yak j,§ ueÈy;afjñka miqfm< uka;%Sjrfhla f,i ;uka lghq;= lsÍug iQodkï njo Tyq jeäÿrg;a mjid isáhd' flfia kuq;a ;uka fujr Pkao m%;sM,h iïnkaofhka iEySulg m;afkdjk njo Tyq mjikjd'

tfukau ckdêm;s;=ud yd ;uka w;r mqoa.,sl m%Yakhla ke;s njgo uyskao rdcmlaI mjid isáhd'

Tyqf.a iïmQ¾K l;dj we;=,;a ymgh my;ska''''
tlai;a cd;sl fmruqK tlal iyfhda.fhka jev lrkak-f.daGdNh

ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d iy w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;d iu. iyfhda.fhka lghq;= lsÍug ksoyia mlaIh mshjr .; hq;= nj ysgmq wdrlaIl f,alï f.daGdNh rdcmlaI uy;d mjikjd'

woyia olajñka ta uy;d lshd isáfha bl=;a uy ue;sjrKfha§ ,enqKq ckjrug .re lrñka Y%S  ,xld ksoyia mlaIh bÈßfha§ lghq;= lsÍu w;HjYH njhs'

tlai;a cd;sl fmruqfKa wdKavqj iu. iyfhda.fhka lghq;= lsÍfï wjYH;dj o f.daGdNh rdcmlaI uy;d fmkajd fokjd'

fyd| weu;slula fokjd&wms;a tlal fiÜ fjkak-pkao%sld

w.ue;s rks,a úC%uisxy yd tlaj wdKavqjla msysgqùug Y%S,ksm uka;%Sjreka msßila idlÉpd lrñka isá;ehs jd¾;d fjhs pkao%sld '

ysgmq ckdêm;sks pkao%sld l=udr;=x.f.a f,alïjrfhka fï i|yd iïnkaëlrKh lrñka we;ehso jd¾;d jk w;r fyd| weu;slula fok njg fmdfrdkaÿ fjñka tcdmhg iyfhda.h fok f,i b,a,ñka we;s njo mejfihs'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter