HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Gossip Lanka Hot News  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka


ueflda wjq,l & kS;sm;s iu. idlÉpdjla 

uy ue;sjrKfha wjika ks, m%;sM,h ;ju;a ksl=;a lr ke;' thg fya;= ù we;af;a tcksi f,alï iqis,a fm%ï chka; iy tcksi jev n,kak ffu;%S úiska m;al< f,alï uydpd¾h úYajd j¾Kmd, fofokd úiska tcksih fjkqfjka cd;sl ,ehsia;= 2 la ue;sjrK flduidßia jrhd fj; bÈßm;a lsÍu ksid flduidßia jrhd l=uk ,ehsia;=j ms,s.kafka o hkak ms,sn|j m;aj we;s kS;suh w¾nqohhs' cd;sl ,ehsia;= uka;%Sjreka lõo hkak
m%ldY fkdlr wjika m%;sM,h ksl=;a l< fkdyelsh' wjika m%;sM,h .eiÜ u.ska m%ldYhg m;a fkdlr kj wdKavqjg Èõreï Èh fkdyelsh'w¾nqohlg ,laj we;af;a tcksi jev n,k f,alïjrhd m;a lsÍu iïnkaOfhks' tcksi jHjia:dj wkqj jev n,k f,alï jrhd m;a lsÍfï n,h we;af;a ‘Y%S ,xld ksoyia mlaIhg‘ h' ‘mlaIh‘ úiska hk i|yk wkqj tu n,h ‘mlaI iNdm;sjrhdg‘ mejf¾o hkak iïnkaOfhka kS;suh Wmfoia ,nd .ekSug ue;sjrK flduidßia jrhd lghq;= lr ;sfí'

ue;sjrK flduidßia uyskao foaYm%sh uy;d kS;sm;s hqjkack w;r idlÉPdjla wo iji meje;afjkq fõ' flfia fj;;a l=uk ,ehsia;=j ms,s.kafka o ms<sn| ;SrKh .ekSfï wNsu;dkqidÍ n,h we;af;a ue;sjrK flduidßiajrhdg h'

wdKavql%u jHjia:dj wkqj ue;sjrKh mj;ajd i;shla ;=, tys wjika m%;sM,h ksl=;a lsÍug ue;sjrK flduidßia jrhd ne£ isà' ta wkqj ,nk i÷odg fmr l=uk fyda ;Skaÿjlg meñK wjika m%;sM,fha .eiÜ ksfõokh m%ldYhg m;a l< hq;=h'Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter