HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Delicious Honey & Cinnamon Weight Loss Drink  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

fïl ìõfjd;a fukak fufyu flÜgq fjkjd
Tnj uú; lrjk ueðla mdkh


;rndre lu kï yefudagu m%Yakhla' ;rndre lfuka ñfokak Thd, fkdlrk fõolula fyolu;a ke;sh lshd uu okakjfka' Tkak ;rndre nj wvq lr.kak úiañ; mdkhla .ek uu Thd,g wo lshkak ys;=kd' fï úiañ; mdkh .ek úia;rh wka;¾cd,fha ;ud ;snqfka' Tkak uu Thd, fjkqfjkau tal isxy,h mßj¾;kh lr,d f.k tkjd' wms n,uq
fudllao fï úiañ; ueðla mdkh lsh,'

 


Thd, okakjo ñ meKs iy l=re÷ j, úfYaIs; T!Iëh n,hla ;sfhk nj' wm oeka n,uq fuu mdkh ;kd .kafka flfiao lsh,'

WKq j;=r ùÿrejlg l=re÷ l=vq f;a ye¢ Nd.hla oud th isis,a jkakg bv ;nkak' ^fndkak mq¿jka ;rfï WKqiqulg isis,a Wkdu we;s& bkamiq ó meKs f;a yekaola tl;=lr fyd¢ka ye¢ .d ñY% lr.kak'

fkdf;afrk fohla ;sfhakï fï ùäfhdafjka n,kakflda yok yeá
Ndú;d lrk whqre

fuh ojfia úúO wjia:djkays Ndú;d l, hq;=h' tu ld,hka my;ska olajd ;sfhkjd'

    Tnf.a WoEik wdydrhg úkdä 20-30 lg fmr ysia nv fuu ñY%Kh ìug .kak

    wdydr fõ,a folla w;r;=r nv.sks oefka kï fuh mdkh lrkak

    Tn jHdhdïj, fhfokafka kï ysia nv jHdhdu j, fhfokak' jHdhdïj,g miq fuh mdkh lrkak'

    yjia jrefõo" kskaog hEug m%:uo fuh mdkhg .kak

2009 § International Journal of Food Sciences and Nutrition i`.rdfõ wOHkhlska m, jqfha fuu mdkh Èhjeähd frda.skago WÑ; njhs' fuu.ska wdydr ðrKho b;d myiqfjka isÿ lrjk w;r mßjD;sh fõ.ho ukdj isÿ lr Tnj ksfrda.sj;a ;nhs' jvd;a ld¾hlaIu m%;sM, ,eîug wdydr j, ukd md,khlao jHdhduo lsÍu wjYH fõ'
Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter