HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

YES Mahinda Can - Susil Says  


uyskaog ikaOdkfhka
kdufhdackd ,nd fokafkuq

- iqis,af.ka ksfõokhla

uyskao Ndr.kS

 m'j'5'25
ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI bÈß uyue;sjrKfha § tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfhka kdufhdackd ,nd§u
Tyq úiska ms<s.;a nj Tyq fjkqfjka ÈfkaIa .=Kj¾Ok ysgmq weu;sjrhd wo iji wNhdrdufha mej;s udOH yuqfõ§ lshd isáhd"
m'j'3'45
ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;dg bÈß uyue;sjrKfha § tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfhka kdufhdackd ,nd§ug ;SrKh lr we;s nj uyf,alï iqis,a fma%uchka;a uy;df.a w;aikska ñka ál fõ,djlg fmr ksfõokhla ksl=;a lr ;sfnkjd'
ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;df.a m%Odk;ajfhka Bfha ^02& mej;s tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfha mlaI kdhl /iaùfï§
fuu ;SrKh .ekqKq nj tys i|ykah'
kdu fhdackd§fï§ uyskaof.a ms,g ;r. lrkak ÿkakdo keoao hk fldkafoaish .ek tys i|yka fkdfõ'
fuu ksfõokh iïnkaOj uyskao rdcmlaIf.a fyda tu msf,a m%;spdrh fln÷o hkak ;ju jd¾;d fkdfõ' Tjqka th Ndr.;a;do keoao hkak ;ju m%ldY fkdfõ'
ta .ek wo iji 4 ka miq wNhdrdufha§ ysgmq ckm;s md¾Yajh u.ska isÿlrk udOH yuqfõ§ woyia m<jkq we;'
tu ksfõokh my;ska
Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter