HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

How to Naturally Whiten Your Teeth In 3 Minutes at Home  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

úkdä ;=fkka o;a iqÿ lruqo
fukak úiañ; jÜfgdarejiskyjg w,xldrhla f.k fokafka Tfí iqÿ o;a fom, lsh, wuq;=fjka lsj hq;= keyefka' fï lshkak hkafka úkdä ;=fkka iqfoda iqÿ jk o;a foam,la ,nd.ekSfï úiañ; l%ufõohla .ekhs' we;a;gu m%;sM, Tnj uú;hg m;a lrkq fkdwkqudkhs'
Thd, fj<|fmdf,a we;s úúO ksIamdok Ndú;d lr,d kslrefka o;a kdia;s lr.kakjd' ta jf.au tajdfha wvx.= ridhkslhka ksidu tku,a Ldokh jf.a foaj,a j,g uqyqK mdkakg isÿ fjkjd'tfiau oka;ffjoHjre Ndú;d lrk l%ufõohka o;aj,g ydksodhl fjku fjokdldßo fjkjd' tfy;a Tn n,dfmdfrd;a;= w;yßkak kï tmd' fï lshkak hk foa Tnj mqÿuhg m;alrkq ksielhs'

fï i|yd fhdod.kafka o;a nqreiqjla iy ksjfia tÈfkod fhdod .kakd iajNdúl wuqo%jHla' fuh i;shlg tla jrla muKla Ndú;d lsÍfuka iqfoda iqÿ o;a foam,la Tng ysñ lr.; yel'

wjYH o%jH

- fílska fidavd f;a ye¢ tlhs
- foys f.ä Nd.hl hqI
- msßisÿ o;a nqreiqjlal%shdms<sfj;

l=vd msßishlg fílska fidaod ye¢ Nd.hla oud ta u;g foys hqI oukak' fufia foys hqI oeuq úg foys j, isg%sla wï,h fílska fidaod j, we;s fidaähï ldnfkaÜ iu. m%;sl%shd lrkq we;' Tng nqnq¿ oukq oel .; yel' oeka nqreiqfjka fï ñY%Kh fyd¢ka lj,ï lr paste tlla f,i ;kd .kak' oeka idudkH mßÈ o;a nqreiqfjka Tfí o;a fï ;kd .;a paste tflka uÈkak' oeka fyd¢ka uqj c,fhka fyd¢ka fidaod yßkak'

fílska fidavd iy foys hqI u.ska o;a msßisÿ lsÍfï l%shdj,sfha§ ie,lsh hq;= lreKq

- fï l%shdj i;shlg tla jrla muKla l< hq;=h' tÈfkod Ndú;hg iqÿiq ke;' tÈfkod Ndú;d l<fyd;a o; iïnkaO tku,hg ydks úh yel' tu ksid i;shlg jrla muKla Ndú;d lrkak'

- Èkm;d Ndú;d lrk nqreiqj Ndú;d fkdlsÍug j. n,d .kak' w¿;au kejqï nqreiqjla fhdod.kak'

- Tng foys hqI fhdod.ekSug wmyiqkï fílska fidavd f;a ye¢ 1-2 muK f.k Bg j;=r fhdod paste tl ;kd .; yelsh'

- dental braces fkdfyd;a o;a j,g lïì fhdod isßh wh fuh lsÍfuka j,lskak'

- fï ñY%Kh wuq;= weUq,a rihlska hqla; fõ' tfiau fuys lsisu úila ke;s ksid yÈisfha .=Æk;a l,n,hg m;a jkakg tmd' fuh iïmq¾Kfhkau úI j,ska f;drh'

my; ùäfhdafjka lrkakd jQ l%shd ms<sfj; olajd we;Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter