HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Hot News  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka


ffjoH isiqúh ksrej;a lr,d 


;uka wdorh l< ffjoH isiqúhlf.a ksrej;a PdhdrEm oekaùul wdldrfhka ilid wka;¾cd,hg tla l< wjika jir isiqjl= ms<sn|j rcrg úYaj úoHd,fhka jd¾;d jkjd'

lE.,af,a mÈxÑ fuu ffjoH isiqúh o rcrg úYaj úoHd,fha wjika jif¾ wOHdmkh ,nk w;r fofokdf.a fma%u iïnkaOh 2013 jif¾§ wdrïN ù ;sfnkjd'
miqj ;reKhdf.ka fjkaj .sh fuu isiqúh fï jif¾ ckjdß ui foudmshkaf.a wjirh u; fjk;a ;reKhl= iu. újdy ù we;s w;r miqj wkqrdOmqrfha § fï fofokd h<s;a yuqù we;af;a oeä úrilhla o we;sjhs'

;ukaj wkqrdOmqr § h<s;a yuqjQ fï iriú fma%ujka;hd n,y;aldrfhka ,sx.slj tlaj PdhdrEm .;a nj mjik ffjoH isiqúh" tu PdhdrEm miq.sh wfma%,a udifha 28 jk od Tyqf.au mqoa.,sl f*ianqla .sKqñka tajd m%isoaO lr we;s nj ryia fmd,sisfha mß.Kl wxYfha ia:dkdêm;sjrhd fj; meñKs,s lr ;sfnkjd'

ta wkqj ielldr isiqjd fld<U m%Odk ufyaia;%d;a .sydka ms,msáh uy;d fj; Bfha ^29& bÈßm;a lsÍfuka wk;=rej ,nk ui 07 jkod olajd rlaIs; nkaOkd.dr .; lrkq ,enqjd'Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter