HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Hot News  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

fmï ynhlg uy oj,a nÿ,af,a ;reKhl= lmd fldgd ur,d

wkshï weiqrla is;d >d;kh lr,d

ish ìßh iuÛ wkshï weiqrla mj;ajk njg we;s jQ ielhla fya;=fjka mqoa.,hl= lmd fldgd urd oeuQ isoaêfha iellre w;awvx.=jg f.k we;' fuf,i w;awvx.=jg m;aj we;af;a 37 yeúßÈ fudfyduÙ biajdka kue;af;ls' miq.shod nÿ,a, k.r uOHfha§ fï >d;kh isÿlr ;sìKs'tu m‍%foaYfha jfå fjf<kaol= jk 45 yeúßÈ fudfyduÙ iqf¾Ia fkdfyd;a frdIdka fuf,i >d;khg ,laj ;sfí' ;uìßh yd urKlre w;r wkshï iïnkaOhla we;s njg iel is;d iellre úiska fï >d;kh isÿlr we;ehs mejefia'


>d;kh i|yd fhdod .;a msysh >d;kh isÿlsÍug ál fudfyd;lg fmr nÿ,a, k.rfha fjf<|i,lska ñ,§ f.k we;s w;r tu msysfha nd fldaÙ tflka yd tu fjf<|if,a ;snQ iS'iS'à'ù' leurd uÛska iellre tu msysh ñ,§ .kakd whqre igyka ù ;sî we;'

nÿ,a, k.rfha§ uy oyjf,a isÿjQ fï ñkSuereu fofkda odyla n,d isáh§ isÿlr we;;a th je<elaùug lsisjl= ueÈy;a ù fkdue;' isoaêh isÿjQ fudfydf;a§u k.rfha wdrlaIdjg isá fmd,sia ks,OdÍka fofokl= úiska wju n,h Ndú; lr >d;kh i|yd fhdod.;a msysh yd iellre w;awvx.=jg f.k wêlrKhg bÈßm;a lr rlaIs; nkaOkd.dr.; lr we;'

 Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter