HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

HOT NEWS  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

ieñhd ;reK ìßhf.a È.= jr,i lmd ysi uqvqlrhs
ñ;=rka iu. weú;a


;u újdyl ;reK ìß|f.a È.= jr,i iyuq,skau lmd oud miqj oe,s msyshlska wef.a ysi uqvq njg m;al< ieñhl= .ek ó.uqfjka jd¾;d fjkjd'

Tyq ó.uqj chr;ak mdr"  mÈxÑ ufkdaþ ,la‌ud,a wmamqydñ kue;s ;reK újdylfhls' tu iellreg tfrysj ó.uqj
fmd,sisfha ^29412& jkisxy uy;d úiska f.dkql< meñKs,a,g wkqj jr,i wysñjQ újdyl ;reKsh jQfha lvj; by<ìhkaú, m%foaYfha mÈxÑldßhls' 23 yeúßÈ weh újdy ùfuka wk;=rej ;u ieñhdf.a ksfjfia mÈxÑj isg ;sfnkjd'


m<uq ore m%iQ;sh i|yd weh by< ìhkaú, ;u ujf.a ksjig f.dia‌ we;s w;r orejd ,eî udi 1 1$2 lg ^tlyudrlg miq& miqj iellre ;u ksjig heug ìß|g wdrdOkd l<;a weh tu b,a,Su m%;sla‌fIam lr ;sfnkjd'

tu isoaêfhka fldamhg m;a ieñhd Tyqf.a ñ;=rka msßila‌ iuÛ ;%Sfrdao r:hlska f.dia‌ ìß|j nf,ka Tyqf.a ksjig le|jdf.kú;a wehg myr§ miqj wef.a ysi uqvq l< nj meñKs,a, fufyhjQ ierhkajrhd wêlrKh yuqfõ m%ldY lr ;sfnkjd'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter