HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

 

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

ne÷ïlr iqod lmamï iqod ;U iqod
lrexld iqod ksoka iqod

Tlafldu f,dl= fydre bkafk hQ tkamSfha

tal ksid fmdä fmdä wh
wfma <`. ysáhg lula kE

- úu,a ùrjxY


ysgmq uka;%S úu,a ùrjxY kdrfyakamsg wNdhdrdufha wo mej;s udOH yuqfõ§ woyia m<lrñka lshd isáfha ;ukaf.a tcksi kdu fhdackd ,ehsia;=fõ hï hï ¥IK fpdaokd we;s wh isák njg ;sfnk meñKs,s t;rï m%Yakhla fkdjk nj;a hQ tkamShg idfmalaIj th fyd| nj;ah'Tyq ta .ek lshd isáfha fufiah'
zwms lshkafka tlai;a cd;sl mlaIh wdo¾Yhla ÿkafkd;a ne\qïlr iqodj w.ue;s wfmalaIlg fkdod B<`.g ksoka iqod bkakj fmd,sish Ndrj ta iqodg;a wfmalaIl;ajh fkdod B<`.g bkakjd

lmamï iqod ta bkafk mq;a;,fï thdg bkaÈhdkq iud.ula meñKs,s lr, Tjqka lmamï b,a,, ;shkjd' ta lmamï iqodg;a kdu fhdackd fkdfokjd kï lrexld iqod bkakj lrexld iqodg;a kdu fhdackd fkdfokj kx ;U iqod bkakjd'
' ;U iqodg;a kdufhdackd fkdfokj kï tlai;a cd;sl mlaIh ta úÈfh f.!rjdkaú; wdo¾Yhla fmkakkj kx we;a;gu mqxÑ fyda fpdaokdjla ;shk wh wfma ,ehsia;=fj bkakj kx wms ta wh;a whska lrkjd'
fï wh fiaru Èk 180 WKq WKq tajd' l,a bl=;ajQ iqod, fkfuhs' fï WKq WKq iqod,f. foaj,a' ta WKq WKq iqod, iïnkaOfhka wkq.ukh lrk ms<sfj; rgg lshkak wms t;fldg wfma W;a;f¾ fokakïZ


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter