HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

The Demolished Buddhas of Bamiyan Are Reborn as 3D Projections  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

we*a.ksia;dkfha ndñhka nqoaO m%;sud
3D ;dlaIKfhka h<s u;=fjhs

f,dal fn!oaOjdiSkaf.a is;a ii, lrñka miq.sh 2001 jif¾ we*a.ksia:dkfha n,h w,a,d.;a ;%ia;hska úiska úkdY lrkq ,enQ iqm%lg ndñhka nqoaO m%;sud kej; ;%sudk ;dlaIKfhka ;djld,slj ia:dms; lsÍfï jEhula .ek wdrxÑ m<fjkjd'
fuu jHdmD;shg we*a.ka rcfha iy hqfkiafldafõ wjirh ,ndf.k ;sfnkafka cekaika hQ yd ,shdka yqfnd;a kue;s Ök hqj<ls'

úkdYù ysia u;=msgla njg m;aj ;sfnk w,xldr ndñhka nqoaO m%;sud fn!oaO ne;su;=kaf.a ys;iqj msKsi kej; mej;s wdldrhg kexùu ÿIalr ld¾hhla jk ksid ta fjkqjg ;djld,sl úi÷ula f,i ;%sudk wdf,dal loïN ta fj; fhduq lr we;a; ms<srE f,i ;%Sudk nqoaO rEm Èialrjkakg Tjqka W;aidy f.k we;'
fï iu. m<jk PdhdrEm yd ùäfhda u.ska tu W;aidyh ksrEmKh lrhs' ñka by; miq.sh 2005 jif¾§ cmka cd;sl ysfrda hu.dgd fujeksu W;aidyhlska tu ms<srE iÔù lrjkakg f,ai¾ ;dlaIKho Wmfhda.S lrf.k ;snqKd'
PdhdrEm yd ùäfhda my;skaRecent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter